ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМ И ТХЫДЭМ ЩАГЪЭГЪУАЗЭ

НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм щагъэлъагъуэ «В огне Курской битвы» выставкэр.

Библиотекэм и лэжьакIуэхэм тхылъеджэхэм хуагъэхьэзыра дапхъэм телъщ Курск деж щекIуэкIа зэпэщIэтыныгъэм теухуа художественнэ, документальнэ тхыгъэхэр.

- Хэкум, тхыдэм теухуа Iуэхухэм зэпымыууэ гулъытэ худощI. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ сабийхэр тхыдэм и пэжым щыгъэгъуэзэнымкIэ. Гъэ еджэгъуэщIэр зэрыщIидзэу, Налшык къалэм и курыт еджапIэ дызыдэлажьэхэм дыкIуэнущ. КъинэмыщIауэ, даIущIэнущ IэнатIэ Iут щIалэгъуалэм я пщыхьэщхьэ школым екIуалIэхэм, «Кавказ» санаторэм зыщызыгъэпсэхухэм, - жеIэ библиотекэм и методист Парзиевэ Мирэ. – Мы IуэхущIапIэхэм махуэшхуэхэм теухуа зэхыхьэхэр щыдогъэкIуэкI, уеблэмэ гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэми зэпыдмыгъэууэ.

Библиотекэм и тхылъ хъумапIэм щIэлъым зэпымыууэ хагъахъуэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ зыщIэупщIэнкIэ хъунур яIэн щхьэкIэ. Выставкэм халъхьа тхылъхэм ящыщщ Замулин Валерэ и «Засекреченная Курская битва», Уэлджыр Хьэжпагуэ итха «Солдат чести и достоинства» жыхуиIэр, нэгъуэщIхэри. «Школ библиотекэ» Iыхьэм хагъэхьащ зауэм теухуа тхыгъэхэмрэ усэхэмрэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.