АДЭКIИ ИРАГЪЭФЭКIУЭНУЩ

Ди республикэм мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэр. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ Кардиодиспансерым, Республикэ клиникэ сымаджэщым, къалэ поликлиникэ №1-м, 2-м, Iуащхьэмахуэ,  Прохладнэ район сымаджэщхэм гу-лъынтхуэ узыфэхэм зэрыщеIэзэм, а унэтIыныгъэмкIэ я Iуэхур зэрызэтеублам.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам лэжьыгъэ зекIуэм кърикIуахэр къыщызэщIакъуэж зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Медицинэ центрым и лIыкIуэхэм къыхагъэщащ Республикэ клиникэ сымаджэщым лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрыр, Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-мрэ Прохладнэ район сымаджэщымрэ лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и къудамэхэр IэмэпсымэкIэ хъарзынэу къызэрызэгъэпэщар, апхуэдэуи инфаркт, инсульт зиIахэм зыхуэныкъуэ хущхъуэхэр ирикъуу зэраIэрыхьэр. Абыхэм къагъэлъэгъуащ Кардиодиспансерым сымаджэхэм щахуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр нэгъабэ елъытауэ хэпщIыкIыу зэрефIэкIуар.

2022 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ехъулIэныгъэкIэ игъэзэщIащ «Гу-лъынтхуэ узыфэхэм пэщIэтын» щIыналъэ проектым къыхуигъэув псори. Къапщтэмэ, инфаркт, инсульт зиIэхэу сымаджэщым щылIэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ, рентген-эндоваскулярнэ Iэмалыр къагъэсэбэпу операцэ нэхъыбэ ирагъэкIуэкIын щIадзащ. Амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щыIэ сымаджэхэу пщIэншэу хущхъуэкIэ къызэрагъэпэщхэр процент 96,3-м нагъэсащ.

Министрым зэрыжиIамкIэ, мыгувэу Кардиодиспансерым гум, щхьэ куцIым я лэжьэкIэхэр къызэрахутэ IэмэпсымэщIэхэр щагъэувынущ, апхуэдэуи сымаджэщым и реанимацэм, узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэхэр иджырей оборудованэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ. 2024 гъэм диспансерым щагъэвыну я мурадщ ангиограф аппаратыр, абы щыгъуэм дохутырхэм Iэмал яIэнущ пIащIэгъуэкIэ зи узыншагъэр къэпщытэн хуейхэм къищынэмыщIауэ, а IэмэпсымэмкIэ мыдрей сымаджэхэми я щытыкIэм кIэлъыплъыну.

Кардиодиспансерым хэтщ худэчых зиIэ сымаджэхэм папщIэ хущхъуэщапIэ. Диспансерым къыщIагъэкIыж сымаджэм адэкIэ зрихьэлIэну дохутырым яхуитха хущхъуэхэр псори абдеж щызыIэрагъэхьэфынущ.

Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэри къагъэлъэгъуащ икIи медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я гъусэу лэжьыгъэр адэкIи зэрырагъэфIэкIуэнымкIэ зэгурыIуащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.

06.12.2023 - 15:34

АХЪШЭ ЩIЫХУЭМ ХОХЪУЭ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ.