АДЭКIИ ИРАГЪЭФЭКIУЭНУЩ

Ди республикэм мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэр. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ Кардиодиспансерым, Республикэ клиникэ сымаджэщым, къалэ поликлиникэ №1-м, 2-м, Iуащхьэмахуэ,  Прохладнэ район сымаджэщхэм гу-лъынтхуэ узыфэхэм зэрыщеIэзэм, а унэтIыныгъэмкIэ я Iуэхур зэрызэтеублам.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам лэжьыгъэ зекIуэм кърикIуахэр къыщызэщIакъуэж зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Медицинэ центрым и лIыкIуэхэм къыхагъэщащ Республикэ клиникэ сымаджэщым лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрыр, Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-мрэ Прохладнэ район сымаджэщымрэ лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и къудамэхэр IэмэпсымэкIэ хъарзынэу къызэрызэгъэпэщар, апхуэдэуи инфаркт, инсульт зиIахэм зыхуэныкъуэ хущхъуэхэр ирикъуу зэраIэрыхьэр. Абыхэм къагъэлъэгъуащ Кардиодиспансерым сымаджэхэм щахуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр нэгъабэ елъытауэ хэпщIыкIыу зэрефIэкIуар.

2022 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ехъулIэныгъэкIэ игъэзэщIащ «Гу-лъынтхуэ узыфэхэм пэщIэтын» щIыналъэ проектым къыхуигъэув псори. Къапщтэмэ, инфаркт, инсульт зиIэхэу сымаджэщым щылIэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ, рентген-эндоваскулярнэ Iэмалыр къагъэсэбэпу операцэ нэхъыбэ ирагъэкIуэкIын щIадзащ. Амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щыIэ сымаджэхэу пщIэншэу хущхъуэкIэ къызэрагъэпэщхэр процент 96,3-м нагъэсащ.

Министрым зэрыжиIамкIэ, мыгувэу Кардиодиспансерым гум, щхьэ куцIым я лэжьэкIэхэр къызэрахутэ IэмэпсымэщIэхэр щагъэувынущ, апхуэдэуи сымаджэщым и реанимацэм, узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэхэр иджырей оборудованэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ. 2024 гъэм диспансерым щагъэвыну я мурадщ ангиограф аппаратыр, абы щыгъуэм дохутырхэм Iэмал яIэнущ пIащIэгъуэкIэ зи узыншагъэр къэпщытэн хуейхэм къищынэмыщIауэ, а IэмэпсымэмкIэ мыдрей сымаджэхэми я щытыкIэм кIэлъыплъыну.

Кардиодиспансерым хэтщ худэчых зиIэ сымаджэхэм папщIэ хущхъуэщапIэ. Диспансерым къыщIагъэкIыж сымаджэм адэкIэ зрихьэлIэну дохутырым яхуитха хущхъуэхэр псори абдеж щызыIэрагъэхьэфынущ.

Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэри къагъэлъэгъуащ икIи медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я гъусэу лэжьыгъэр адэкIи зэрырагъэфIэкIуэнымкIэ зэгурыIуащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.07.2024 - 09:20

ЗэфIагъэкIам ироплъэж

Урысей МВД-м Лэскэн райо­ным щиIэ къудамэм щызэ­халъхьэжащ 2024 гъэм и япэ ма­зихым я лэжьыгъэм кърикIуа­хэр.

18.07.2024 - 09:19

УсэкIэ цIыхугухэр зыгъэнщI

Зумакуловэ Танзиля Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым я цIыху­бэ усакIуэщ, РСФСР-м Горь­кий М. и цIэкIэ ягъэувауэ щыIа Къэрал саугъэтым и лауреатщ.

18.07.2024 - 09:18

Лъэпкъ зыбжанэ къыщызэтенэнущ

Дунейр къызэригъэщIрэ цIыхуу тетым куэду къахокI езыхэр зыщыщ лъэпкъым нэмыщI, адрейхэм я къе­жьэ­кIэр, псэукIэ-зэхэ­ты­кIэр, фIэщхъуныгъэрэ хабзэ-бзыпхъэу зэ­ра­хьэр, ижь­кIэрэ зы пIэм имыкIахэмрэ

18.07.2024 - 09:17

Къэбэрдей уэрамым и тхыдэмрэ нобэмрэ

Налшык къалэм и уэрам нэхъыщхьэу щытар, куэ­дым зэращIэжщи, Къэбэрдей уэрамырщ. 

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.