Огъары Малкъарда жолланы жангыртадыла

Шёндю Черек районда Огъары Малкъардан Мухолгъа баргъан автомобиль жолда жангыртыу ишле бардырыла турадыла, аны узунлугъу бир километр бла 800 метрди. Андан сора да, 2,2 километр чакълы бирде Урван–Уштулу федерал автомобиль жолда эм регион магъанасы болгъан Эски Черек–Жемтала–Сукан-Суу жолда да ремонт ишле этиле турадыла. Сагъынылгъан къурулушла «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде бардырыладыла.

Бюгюнлюкде Огъары Малкъарда къурулушчула жол барлыкъ жерни сыйдам эте, аны эки жанында суу барырча илипинлени жарашдыра эм къатдырылгъан зыгъырны юсюне асфальт салыргъа хазырлайдыла.
 Белгиленнген ишле тамамлансала тийишли специалистле бетон бла бирге къатыш болгъан асфальтны эки къатысын саллыкъдыла, жолну эки жанын эм машинала тохтаучу жерлени да тохташдырылгъан мардалагъа келишдирликдиле.
 Республиканы жол мюлк управлениясыны ишчилери бла республиканы транспорт министерствосуну жамауат советини келечиси Анзор Тхамоков жоллада бардырылгъан къурулушлагъа къарап айланнганды.
«Шёндю ишле Огъары Малкъарны бла Мухолну бирге къошхан жолда бардырыла турадыла. Жол элге бек магъаналыды, нек дегенде ол жерледе жашагъанланы бир бирге барыуларына эм, ол участок тапландырылса, алагъа уллу жолгъа терк чыгъаргъа да аламат онг берликди.
 Бу участокда ишлеген къыйынды, бийик жерлери кёпдюле, топурагъы да уллу ташла бла къатышдыла. Ол себепден жолну къоркъуулу жанына иги да къаты къабыргъала ишлерге тюшеди. Дагъыда жол хайырланыргъа берилсе, ол ишленнген конструкцияланы халларына къар басханда, неда уллу жауунла жаугъанларында къарап, тинтип турургъа керекди. Саулай да, бу жолну ишлеу элни ичин тапландырыугъа уллу къошумчулукъ берликди»,– дегенди Анзор Тхамоков.
 Андан сора да, Жемтала, Зарагиж эм Огъары Жемтала эллени бирге къошхан жолну да жангыртыу жаны бла ишле бардырыла турадыла. Бу жол бла сагъынылгъан элледе жашагъанла Черек районну арасына – Къашхатаугъа – жюрюйдюле. Шёндю ол участокда алгъын ишленнген илипинлени тап халгъа келтиредиле, жолну бузулгъан жерлерин зыгъыр бла толтуруп, асфальт салыргъа хазырлайдыла.
Андан сора, жолну битеу узунлугъунда къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн, машинала бла айланнганлагъа деп салыныучу белгилени, къоркъуусузлукъгъа жарагъан башха тюрлю амалланы этерикдиле, деп билдиргендиле республиканы жол мюлк управлениясындан.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.