Энчи болушлукъ тапдырадыла

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов, жамауатны саулугъун сакълау эм медицина аналитика бла информация технологияла араланы келечилеринден къуралгъан ишчи къауум бла бирге, Чегем районну ара больницасында кенгеш бардыргъанды. Анда профилактика иш бла диспансеризация жангы излемлеге кёре тири бардырылырча соруулагъа къаралгъанды.
Бюгюнлюкде больницаны специалистлери профилактика эм диспансеризация тийишли халда къуралырча амалны жашауда бардырып башларыкъдыла. Ызы бла аны бирси медицина организацияла да хайырланыргъа керек боллукъдула.
Эсге сала айтсакъ, проектге ЦОЗМАИТ-ни специалистлери башчылыкъ этедиле. Аны чеклеринде коллегаларына эсгертиуле бередиле эм методика болушлукъ да тапдырадыла.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.