Къыйын аурууланы оздурмазча

Республиканы узакъ эллеринде эм башха жерледе жашагъанлагъа да тийишли медицина болушлукъ тапдырылырча ПАЗ-улоуну мурдорунда медицина комплекс алыннганды. Ол цифралы маммограф эм флюорограф бла жалчытылыннганды. Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов аны иши бла шагъырейленнгенди.
Мобил флюорограф-маммограф республиканы эллеринде бла шахарларында жашагъан инсанлагъа профилактика халда къарауда себеплик этерикди. Андан сора да, ыйыкъ сайын ётген «Терек бахчада саулугъунга къарат» деген акцияда да хайырланыллыкъды.
Быллай мадар этилгенини баш сылтауларындан бири къыйын аурууланы башлана тургъан кезиулеринде тинтиргеди эм адамланы саулукъларын игилендириргеди.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.