Окъуу жылгъа хазырдыла

Бюгюн устазла, сабийле да жангы окъуу жылгъа киришедиле. Алай ала кирлик мектепле уа не халдадыла, хазырмыдыла окъуучуланы алларында эшиклерин ачаргъа?
Чегем районда бек уллу эллерибизден бири Яникойну орта билим берген школуну директору Къудайланы Айшат Султановна бла аны юсюнден Мызыланы Мухажир къысха ушакъ бардыргъанды.
- Айшат Султановна, жангы окъуу жыл жетди. Жангыртыу ремонт ишлени бошаялгъанмысыз?
- Жангыртыу, ремонт ишлени да тамамлап бошагъанбыз. Окъуу жылны башларгъа чырмау жокъду деп айталлыкъма. Этилиннген жумушланы белгилеп толуракъ айтсакъ, школну тёгерегин жангыдан темир чалдиш хуна бла бегитгенбиз, аны ариу боягъанбыз. Андан сора мектепге саулай ремонт этгенбиз, аны жангыртып, ариу халгъа келтиргенбиз. Устазла бу жумушлагъа жууаплы кёзден къарагъанларын да чертирчады.
- Шёндюгю заман цифралы технологияланы кезиуюдю. Кёп зат компьютерни болушлугъу бла этиледи. Сизни уа аллай техника бла жалчытылыныуугъуз къалайды?
- «Цифровая образовательная среда» федерал проект барды. Аны чеклеринде билим берген махкемеле ноутбукла, компьютерле, принтерле эм алагъа керек башха затла бла жалчытылынадыла. Бизде да ол жаны бла хал игиди десем, ётюрюк айтмам.
- Сабийлени физкультурадан дерслери излемлеге тийишлиликде ётерча спорт залгъа жангы керекле алыннганмыдыла?
- Хау, спорт, физкультура бла кюреширге сюйгенлеге бизде онгла бардыла. Секцияла да ишлейдиле. Сёз ючюн, «Школда футбол» Битеуроссей проектни чеклеринде керекли затла – топла, къабакъ эшикле, аякъларына чып тюшмезча затла, футбол кийим – алыныпдыла.
Битеу этилиннген жумушла жер-жерли бюджетден бёлюннген 2 миллион сом ахчагъа тамамланнгандыла. Алайды да, окъуучуларыбыз, дерследен тышында да, заманларын хайырлы ётдюрюрлерине энчи магъана беребиз, сабийлени ашыгъып сакълайбыз.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.