Окъуу жылгъа хазырдыла

Бюгюн устазла, сабийле да жангы окъуу жылгъа киришедиле. Алай ала кирлик мектепле уа не халдадыла, хазырмыдыла окъуучуланы алларында эшиклерин ачаргъа?
Чегем районда бек уллу эллерибизден бири Яникойну орта билим берген школуну директору Къудайланы Айшат Султановна бла аны юсюнден Мызыланы Мухажир къысха ушакъ бардыргъанды.
- Айшат Султановна, жангы окъуу жыл жетди. Жангыртыу ремонт ишлени бошаялгъанмысыз?
- Жангыртыу, ремонт ишлени да тамамлап бошагъанбыз. Окъуу жылны башларгъа чырмау жокъду деп айталлыкъма. Этилиннген жумушланы белгилеп толуракъ айтсакъ, школну тёгерегин жангыдан темир чалдиш хуна бла бегитгенбиз, аны ариу боягъанбыз. Андан сора мектепге саулай ремонт этгенбиз, аны жангыртып, ариу халгъа келтиргенбиз. Устазла бу жумушлагъа жууаплы кёзден къарагъанларын да чертирчады.
- Шёндюгю заман цифралы технологияланы кезиуюдю. Кёп зат компьютерни болушлугъу бла этиледи. Сизни уа аллай техника бла жалчытылыныуугъуз къалайды?
- «Цифровая образовательная среда» федерал проект барды. Аны чеклеринде билим берген махкемеле ноутбукла, компьютерле, принтерле эм алагъа керек башха затла бла жалчытылынадыла. Бизде да ол жаны бла хал игиди десем, ётюрюк айтмам.
- Сабийлени физкультурадан дерслери излемлеге тийишлиликде ётерча спорт залгъа жангы керекле алыннганмыдыла?
- Хау, спорт, физкультура бла кюреширге сюйгенлеге бизде онгла бардыла. Секцияла да ишлейдиле. Сёз ючюн, «Школда футбол» Битеуроссей проектни чеклеринде керекли затла – топла, къабакъ эшикле, аякъларына чып тюшмезча затла, футбол кийим – алыныпдыла.
Битеу этилиннген жумушла жер-жерли бюджетден бёлюннген 2 миллион сом ахчагъа тамамланнгандыла. Алайды да, окъуучуларыбыз, дерследен тышында да, заманларын хайырлы ётдюрюрлерине энчи магъана беребиз, сабийлени ашыгъып сакълайбыз.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.