Гыйы башы кёл – эм ариу жерледен бири

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу Телеграмында республикабызны эм ариу жерлери бла дайым шагъырейлендиреди. Бу жол анда Черек районну теренинде бийик тауланы арасында орналгъан эм ариу кёлледен бири – Гыйы башы кёл – суратланнганды.
Орус тилге ол «жайпакъ ташны юсюнде кёл» деп кёчюрюледи. Гыйы башы кёл ариу кёк тюрсюню бла сейирди, тёгерекди, андан бир черек да чыкъмайды. Ичинде битимле ёсмейдиле, зат жашамайды. Сууну башында жылылыкъ 5-8 градусха жетеди, къышда ол бир-бир жерлеринде тюбюне дери бузлайды.
Кёлге жол Огъары Малкъар элни, Чайнашкы эм Туранашкы сууланы жагъалары бла барады. Аны бир кесегин внедорожникде ётерге боллукъду, алай 2400 метр бийикликден башлап а жаяу барыргъа тюшерикди. Туранашкы ауушну башына жетгенде, 3200 метр бийикликде, кёл эм тауланы ариу тизмелери кёрюнеди. Алайдан суугъа тюшген узакъ тюйюлдю, жюз метр чакълы бирди, жолчукъ ташлыды. Кёкде къушла учадыла, жашил кырдыкда атла, якла отлайдыла. Тири солууну, ариу табийгъатны сюйгенлени эслеринде бу жер кёпге къаллыкъды.

Кульчаланы Зульфия
хазырлагъанды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 16:00

«ТАУЛАДА АЛЫКЪА ТИНТИРГЕ ТИЙИШЛИ ТИЙРЕЛЕ АСЛАМДЫЛА»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла.

09.12.2023 - 10:44

РОССЕЙНИ ПРЕЗИДЕНТИН АЙЫРЫУ БУЗУКЪЛУКЪСУЗ ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында 2024 жылда Россейни Президентин айырыулада жамауат контроль  бардырлыкъ штабны ачылыуу болгъанды, анга кирлик адамла сайланнгандыла, ишлерини планы бегитилген

09.12.2023 - 10:43

АЙТХЫЛЫКЪ АУУР АТЛЕТЧИ, УСТА ТРЕНЕР ЭМ ОЮМЛУ БАШЧЫ

Ностуланы Хаджимуратны аты республикада спорт бла байламлы кенг белгилиди.

09.12.2023 - 09:03

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ НАСИЙХАТЧЫЛЫКЪ ЭТИУНЮ МАГЪАНАСЫ УЛЛУДУ»

КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де управлениясыны коллективи бла тюбешгенди.

08.12.2023 - 16:40

ДУНИЯНЫ БИРИНЧИЛИГИНДЕ СЕРМЕШИРИКДИЛЕ

Южно-Сахалинское шахарда каратеден Россейни биринчилигине 800-ге жууукъ 14-20-жыллыкъ спортчула къатышхандыла, аланы араларында бизни республикадан да 9 адам болгъандыла.