Гыйы башы кёл – эм ариу жерледен бири

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу Телеграмында республикабызны эм ариу жерлери бла дайым шагъырейлендиреди. Бу жол анда Черек районну теренинде бийик тауланы арасында орналгъан эм ариу кёлледен бири – Гыйы башы кёл – суратланнганды.
Орус тилге ол «жайпакъ ташны юсюнде кёл» деп кёчюрюледи. Гыйы башы кёл ариу кёк тюрсюню бла сейирди, тёгерекди, андан бир черек да чыкъмайды. Ичинде битимле ёсмейдиле, зат жашамайды. Сууну башында жылылыкъ 5-8 градусха жетеди, къышда ол бир-бир жерлеринде тюбюне дери бузлайды.
Кёлге жол Огъары Малкъар элни, Чайнашкы эм Туранашкы сууланы жагъалары бла барады. Аны бир кесегин внедорожникде ётерге боллукъду, алай 2400 метр бийикликден башлап а жаяу барыргъа тюшерикди. Туранашкы ауушну башына жетгенде, 3200 метр бийикликде, кёл эм тауланы ариу тизмелери кёрюнеди. Алайдан суугъа тюшген узакъ тюйюлдю, жюз метр чакълы бирди, жолчукъ ташлыды. Кёкде къушла учадыла, жашил кырдыкда атла, якла отлайдыла. Тири солууну, ариу табийгъатны сюйгенлени эслеринде бу жер кёпге къаллыкъды.

Кульчаланы Зульфия
хазырлагъанды.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.