АдэкIи ирагъэфэкIуэнущ

Ди республикэм мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэр. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ Кардиодиспансерым, Республикэ клиникэ сымаджэщым, къалэ поликлиникэ №1-м, 2-м, Iуащхьэмахуэ,  Прохладнэ район сымаджэщхэм гу-лъынтхуэ узыфэхэм зэрыщеIэзэм, а унэтIыныгъэмкIэ я Iуэхур зэрызэтеублам.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам лэжьыгъэ зекIуэм кърикIуахэр къыщызэщIакъуэж зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Медицинэ центрым и лIыкIуэхэм къыхагъэщащ Республикэ клиникэ сымаджэщым лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрыр, Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-мрэ Прохладнэ район сымаджэщымрэ лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и къудамэхэр IэмэпсымэкIэ хъарзынэу къызэрызэгъэпэщар, апхуэдэуи инфаркт, инсульт зиIахэм зыхуэныкъуэ хущхъуэхэр ирикъуу зэраIэрыхьэр. Абыхэм къагъэлъэгъуащ Кардиодиспансерым сымаджэхэм щахуащIэ Iуэхутхьэбзэхэр нэгъабэ елъытауэ хэпщIыкIыу зэрефIэкIуар.

2022 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ехъулIэныгъэкIэ игъэзэщIащ «Гу-лъынтхуэ узыфэхэм пэщIэтын» щIыналъэ проектым къыхуигъэув псори. Къапщтэмэ, инфаркт, инсульт зиIэхэу сымаджэщым щылIэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ хъуащ, рентген-эндоваскулярнэ Iэмалыр къагъэсэбэпу операцэ нэхъыбэ ирагъэкIуэкIын щIадзащ. Амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щыIэ сымаджэхэу пщIэншэу хущхъуэкIэ къызэрагъэпэщхэр процент 96,3-м нагъэсащ.

Министрым зэрыжиIамкIэ, мыгувэу Кардиодиспансерым гум, щхьэ куцIым я лэжьэкIэхэр къызэрахутэ IэмэпсымэщIэхэр щагъэувынущ, апхуэдэуи сымаджэщым и реанимацэм, узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэхэр иджырей оборудованэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ. 2024 гъэм диспансерым щагъэвыну я мурадщ ангиограф аппаратыр, абы щыгъуэм дохутырхэм Iэмал яIэнущ пIащIэгъуэкIэ зи узыншагъэр къэпщытэн хуейхэм къищынэмыщIауэ, а IэмэпсымэмкIэ мыдрей сымаджэхэми я щытыкIэм кIэлъыплъыну.

Кардиодиспансерым хэтщ худэчых зиIэ сымаджэхэм папщIэ хущхъуэщапIэ. Диспансерым къыщIагъэкIыж сымаджэм адэкIэ зрихьэлIэну дохутырым яхуитха хущхъуэхэр псори абдеж щызыIэрагъэхьэфынущ.

Алмазов В. А. и цIэр зезыхьэ, лъэпкъ медицинэ къэхутэныгъэ центрым и IэщIагъэлIхэм гулъытэ нэхъ зыхуэщIыпхъэ Iуэхугъуэхэри къагъэлъэгъуащ икIи медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я гъусэу лэжьыгъэр адэкIи зэрырагъэфIэкIуэнымкIэ зэгурыIуащ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.