Бжьо

«Бжьом хуэдэу екIущ», - жаIэ адыгэхэм. Апхуэдэу зыхужа-Iэр зи теплъэр дахэ, екIуу хуэпа, хьэл дахэ зиIэ цIыхубз щIыкIафIэращ. Апхуэдизу ягъэлъапIэ бжьоми сыт хуэдэ теплъэ иIэ? Бжьом бзымрэ хъумрэ зэхэгъэкIыгъуафIэщ. Бзым бжьакъуэ теткъым, хъум тетщ. Бжьакъуэр накъыгъэ мазэм ирихьэлIэу ятохури, шыщхьэуIум къатокIэж.
Бжьор инщ, см 130-м нэс и лъагагъщ, и хьэлъагъыр кг 90-м нос. И теплъэр кхъуэщыныфэ-плъыжьыфэщ, вагъуэм хуэдэу IэпапIэ хужьхэр хэкIутауэ. Езыр щтэIэщтаблэщ, ауэ цIыхум щIэх йосэ. Бжьор нэхъыбэу мэзым щопсэу, ауэ цIыхухэм щагъэхъу щIыпIэхэри щыIэщ: Америкэм, Белоруссием, Прибалтикэм, Новэ Зеландием.
Бжьохэр гуп-гупу мэпсэу.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.