ДзасэкIэ гъэжьа нартыху

Нартыху цIынэр ятхъ, щхьэцыр трах, и лъэдакъэмкIэ дзасэм фIалъхьэри ягъэкIэрахъуэурэ дэпкIэ ягъажьэ.
Нэхъ псынщIэу ягъэжьэн мурадкIэ дэпым тралъхьэмэ, илынцIынущ. МафIэр дзасэм пэжыжьащэми, нартыхур мыжьэурэ гъунущ. Ар, и инагъымрэ и цIынагъымрэ елъытауэ, дакъикъи 8 - 10-кIэ мажьэ. Хьэзыр хъуа нар- тыхур тхъуэплъ дахэщ, языныкъуэ хьэдзэхэр къопIэнкI. Дзасэм къыфIахыжа нэужь, пщтыру яшх.
Абы кIэтIийхэр фIыуэ егъэкъабзэ. Нартыхур фIамыщI мафIэкIи газкIи ягъажьэркъым.

Къубатий Борис.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.