Эски чархлары болгъан машиналаны иелери тазир тёлерикдиле

Автомашиналары болгъанла  биринчи сентябрьден башлап  техникаларына бютюнда сакъ болургъа керекдиле. Аны тазирге келтирлик тапсыз ишлеген затларыны тизмеси иги да кенгертилгенди.

Алай бла энди жайда (июнь айны аллындан башлап августну ахырына дери) къыш чархланы хайырланыргъа чек салынады. Машиналарында къышда жай эмда ашалгъан чархлары болгъанла да тазир тёлерикдиле. Аны ёлчеми беш жюз сомду. Темир шинжилери болмагъан къыш резинаны уа сау жылны хайырланыргъа жарайды – аны ючюн сёз келлик тюйюлдю.

Автомашинаны чыракълары, аны къагъытларында кёргюзтюлген тюрлюлеринден башха болсала, аны ючюн да жарым минг сом тазир жазыллыкъды.

Тормоз системадан суу саркъгъаны, аны быргъылары ашалып неда тешик болуп тургъаны эсленсе, ABS-система ишлемесе, ала ючюн да жууапха тартырыкъдыла. Водительни аллында мияланы юсюнде планшет, видеорегистратор дегенча аллай затла тагъылып турсала да иш анга келликди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.