«Бгы къабзэ» щIыхьэхум

 Къэбзагъэ

Iуащхьэмахуэ бгыжьым и джабэ нэкIухэм волонтёрхэм щызэщIакъуащ кIэрыхубжьэрыхуу тонн 20-м щIигъу.

         «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм щызэхуащIыжащ «Бгы къабзэ» зыфIаща музыкэмкIэ фестивалым и ещанэ екIуэкIыгъуэр. Абы теухуауэ къызэIуаха сайтым ди къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ щIалэгъуалэу цIыху миным щIигъум зыщрагъэтхат. Езы щIыхьэхум хэтыну зи насып къикIа волонтёрхэм я бжыгъэр щIигъуат цIыху 800-м. Ахэр къикIат ди къэралым и щIыналъэ нэхъ жыжьэ дыдэхэм къыщыщIэдзауэ нэхъ ди гъунэгъухэри хэту. Къэдгъэлъагъуэмэ, Камчаткэм, Тыва Республикэм, къалэхэу Сыктывкар, Вологдэ, Санкт-Петербург, Москва, езы Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ хэгъэгухэри хыхьэу.   

         Мыгъэрей щIыхьэхум хэтахэр, зэрыIэбэн Iэмэпсымэхэр яIыгъыу, Азау хуейм деж щызэхуашэса иужь, кIапсэ гъуэгукIэ «Гарабаши» станцым нэс драшеящ.      

«Мыбы щедгъэкIуэкIа фестивалищым хэтахэм, псори зэхэту, кIэрыхубжьэрыхуу тонн 60-м нэблагъэ къызэщIэткъуащ. Гу зэрылъыттамкIи, зыгъэпсэхуакIуэ къекIуалIэхэм ящыщу, Iуащхьэмахуэ и джабэ нэкIухэр къабзэу щытын зэрыхуейр къызыгурыIуэхэм я бжыгъэр кIуэ пэтми нэхъыбэ хъу зэпытщ. КIэрыхубжьэрыхуу дызыщрихьэлIэр нэхъ мащIэ зэрыщыхъури нэрылъагъущ. «Бгы къабзэ» щIыхьэхур, зытеухуа и лъэныкъуэкIи и егъэкIуэкIыкIэкIи нэхъри нэхъ удэзыхьэхыу къызэрызэдгъэпэщым и фIыгъэкIэ, къекIуэлIэну хущIэкъухэм я бжыгъэми хэхъуэ зэпытщ», - къыхигъэщащ иджырей фестивалым и зэхэшакIуэ, «Кавказ.РФ» зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Беккаев Хьисэ.

Зи гугъу тщIы щIыхьэхухэм я мыгъэрей «Iыхьэм» зыкърезыгъэхьэлIахэм я нэгу зрагъэужьын папщIэ кърагъэблэгъа артистхэм я бжыгъэр 100-м щIигъуат. Сабийхэри Iыхьэншэ хъуакъым. Абыхэм папщIэ мыбдежым щекIуэкIащ къупщхьэ гуащэхэр щагъэджэгуа театр теплъэгъуэмрэ мастер-классхэмрэ. Волонтёрхэр зыкIэрыхьа лъагъуэм и пэщIэдзэу къалъыта Азау хуей деж хьэпшып гъэщIэгъуэнхэмрэ ерыскъы гурыхьхэмкIэ «узэда» жармыкIи къыщызэIуахат. Мыдрейуэ, щIыхьэхум хэтахэм папщIэ пщафIэхэм ягъэхьэзыра пловым килограмм 400-м нэблагъэ и хьэлъагът. КъызэрабжамкIи, ар ярикъуащ цIыху миным щIигъум.

    БЭРАУ Бышэ.    

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.