Миллет проектлени айнытыуну юсюнден тынгылы сёлешиу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков видеоконференция байламлыкъ амал бла РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыууна къатышханды. Ол Москвада премьер-министр Дмитрий Медведевни таматалыгъында бардырылгъанды.
- Миллет проектле бла байламлы битеу баш магъаналы административ оноула къабыл кёрюлгендиле. Бюджетле аралы трансферлени юсюнден келишимле да этилгендиле. Регионлагъа быйылгъа ахча берилгенди,-дегенди премьер-министр.
Дмитрий Медведев къыралда миллет проектлени регион бёлюмлери тийишли даражада толтурулгъанларын белгилегенди. Аны  бла бирге къурулушла бардырыргъа тап заман жетгенин эсге алып, ишни тирилтирге кереклисин чертгенди, бютюнда социал магъаналы объектлени битдирирге битеу онгла берилген кезиуде.
Жыйылыуда «Электрон бюджет» системаны хайырланыуну амалларына да къаралгъанды. Ол а жеринде программа жумушла къалай толтурулгъанларын контрольда тутаргъа онг береди.
- Ведомствола анга къысха заманны ичинде къошулургъа, хайырланып башларгъа керекдиле. Ол а регионлагъа административ тыйгъычланы кетерирге, къагъыт документлени азайтыргъа, тюрлю-тюрлю инстанцияла къайтарып бир документни излеп тургъан кезиулени тыяргъа онг берликди. Системаны кенгертген бла бирге уа ол къалай ишлегенин сюзюп турургъа тийишлиди,-дегенди Медведев.
Къабарты-Малкъарда бюгюнлюкде «Электрон бюджет» системаны бирикдирилген информация комплексине миллет проектлени регион бёлюмлерини паспортларын электрон халда сингдириу жаны бла мадарла толтуруладыла. Бу жумушлагъа федерал бюджетден ахча бёлюннгенди. Аны асламы уа муниципал къуралыулагъа ётдюрюлгенди. Аны бла бирге 2024 жылгъа дери келишимле этиу эм бирге ишлеу жаны бла федерал власть органла бла байламлыкъла къуралгъандыла.

КъМР-ни Башчысыны эм Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: