Тембот Ахьмэдхъан текIуэныгъэ къехь - 39:0-у.

Италием и Фаенцэ къалэм щекIуэкIа бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тембот Ахьмэдхъан. И хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яримыту ди лъэпкъэгъум зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
Темботым зэIущIиплI щригъэкIуэкIащ псори зэхэту 39:0-у щытекIуэу пашэ щыхъуа зи хьэлъагъыр килограмм 80-м нэблагъэхэм я гупым. ­Фигу къэдгъэкIыжынщи, иджырейр Ахьэмэдхъан и ещанэ европей дыщэщ.
Чемпионым зыгъэсэн щыщIидзащ Тезадэ Хьэсэн и деж. Нобэ спортсмен щэджащэр ягъэхьэзыр Тембот Андзоррэ Аслъэн Азэмэтрэ.
Гуп зэпеуэм Урысейм и командэ къыхэхам дыщэ медалу 4, дыжьыну - 1, жэзу - 4 къыщихьащ. ЕтIуанэ хъуащ Азербайджаным и бэнакIуэхэр. Куржыхэр еща­нэщ.

ЖЫЛАСЭ Замир.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.