Кавказ душмандан азатланнганына атап

Орус география обществону башламчылыгъы бла, Кавказ немис-фашист ууучлаучуладан азатланнганына 80 жыл толгъанына аталып, «Кавказский рубеж – 2023» деген аты бла автопробег болгъанды. Патриот марафон жаш тёлюню Ата журтха сюймеклигин кючлеу, тарыхыбызгъа, тин байлыгъыбызгъа хурмет этерге юйретиу мурат бла ётдюрюлгенди.

 Автопробег Новороссийскде «Малая земля» комплексде башланып, Краснодар эм Ставрополь крайла, Адыгея, Шимал Осетия-Алания, Ингушетия, Къарачай-Черкес эм бизни республиканы жерлери бла ётеди, аны узунлугъу 2 минг километрден асламды. Делегацияны къауумуна Орус география обществону, Краснодар крайны Курортла, туризм эм олимпиада хазна министерствосуну эм Курортланы бла туризмни айнытыу арасыны, Новороссийскни таможнясыны келечилери киредиле. 

 Къабарты-Малкъарда ала Минги тауну къоруулауну музейинде болгъандыла, Элбрусну къоруулай ёлгенлени эсгертмесинде, шош туруп, жигитлени эсгергендиле. Сора курортда адамланы солуулары къалай къуралгъанына да къарагъандыла. Экинчи кюнде уа республиканы Курортла эм туризм министерствосунда тюбешиуге къатышып, Нальчикни ариу жерлерине экскурсиягъа атланнгандыла, Ёмюрлюк отха гюлле салгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.