Акъылы, билими бар - ишине ышаныр

Кеслерине махтау излемей, узакъ тау эллерибизде билимлерин, жюрек жумушакълыкъларын да сабийлеге бере ишлеген устазларыбыз барысы да хурметге, ыспасха да тийишлидиле. Аладыла миллетибизни ёсюп келген тёлюсюн билимни дуниясы бла шагъырейлендирген,  жашчыкъланы бла къызчыкъланы уллу  жашауда тюберик аслам затха кёз къарамларыны тохташыуларына себеплик этгенле да. Адам улу жаратылгъанлы бери да  «устаз» деген атны жюрютген инсаннга намыс-сый да башха тюрлю болгъанды, жамауат аланы къыйынларын ангылай, багъалай да келгенди.

Биз бюгюн хапарын айтырыкъ устазыбыз Гайыланы Зухура билим бериуге къыркъ жылдан аслам заманны юлюшюн къошханлай келеди. Кеси Акъ-Сууда атасы Геляхланы Ахматны уллу юйюрюнде, ала уа сегиз сабий болгъандыла, ёсгенди. Барысындан да тамата болгъаны  себепли, анасына эгешчиклерине бла къарындашчыкъларына къараргъа болушханды.

Нюржан а, къайсы таулу тиширыуча, къол хунерге уста болуп, кийиз этгенди, быстыр тикгенди, эшиуню ариу эшгенди.  Ол биширген бозаны татыуун да кёпле энчилегендиле.  Башхача  айтханда, огъурлу ана, жашау тиричилигин эте, сабийле окъуп, билимли  болурларын да излегенди. Ёсдюргенлерин чыныгъыулукъда юйрете, ишни магъанасына да тюшюндюргенди.

Бюгюнлюкде Зухура Ахматовна Бедикни орта школунда  башланнган класслада дерсле береди.  Бусагъатда окъутхан ючюнчю  классы уа аны энди онунчу выпуску болгъанын да чертирчады. Анча тёлюню харф таныргъа юйрете, билимни жолуна тюшюндюреди. Окъутууда болгъан тюрлениуледен, жангычылыкъладан бир жанында къалмай, заманны излемине кёре ишлейди.

 Аны бла ушакъ этген кезиуюбюзде уа бир затха толусунлай тюшюннгенме – ол чынтты устаз болгъанына,  сабийлеге темаланы жарты-къурту берип къоймай,  анда нени юсюнден айтылгъанын алагъа толусунлай ангылатыр ючюн къадалып кюрешгенине. Окъуучу школгъа дерсине хазырланмай келсе, ол сабийни угъай, эм алгъа кесин терслей эсе, бу ышан аны керти да ишине уллу  кёллю болмагъанын ачыкълайды. Аны  юсюнден а кеси: «Санларым тюшюп къалгъанча болама сабий дерсин этмей келсе. Айтханымы ангылап, манга тынгылап, окъургъа итинселе уа, дуния жарыгъанча кёрюнеди»,– дейди.

Къыркъ жылны ичинде ол аслам тёлюню юйрете келгенин белгилегенбиз. Аны урунуу жолу уа, Нальчикде педагогика училищени бошагъанындан сора, Акъ-Сууда  тёртюнчю посёлкадан башланнганды. Ары ишге директор Жарашыуланы  Зайнаф Къоналиевнаны айтханы бла тохташханды. Школгъа уа анга юч автобусха минип, бирде уа жаяулай жюрюрге окъуна тюшгенди. Алай эсе да, сайлаууна сокъуранмагъанды.

Дагъыда анга Прохладна районну Заречное элинде да тюз алай ишлерге, Ставрополь крайны «Борец» совхозуну мектебинде уа директор болургъа да тюшгенди. Горонону башчысы Макаренко таулу къызны Нальчикни педагогика училищесинде билим алгъанын эшитгенинде, аны ишин тийишлисича бардырлыгъына аз да ишекли болмагъанды. Бедикни мектебине уа аны директору Елена Абазова чакъыргъанды.

Кесини устазлыкъ жолунда, дерсни къурау, бардырыу жаны  бла да тийишли литература болмай, анга кеси кесин юйретирге да керек болгъанды. Планларын билгенича жарашдырып, жылдан-жылгъа сынам жыйышдыра, ишни эбине тюшюне да баргъанды.

Ол сынамын а бюгюнлюкде жаш педагоглагъа да юйретеди. Къайсы усталыкъда да адамны  хунер даражасы уа, баям, ол затдан – ызындан келгенлени кеси бардыргъан ишни эбине тюшюндюре билгенинден белгили да болады. Зухура Ахматовнаны уа окъуучуларыны арасында устазны жолун сайлагъанла бардыла. Сёз ючюн, Сотталаны Анзор, бюгюнлюкде биринчи педагогуну къатында Бедикни школунда ишлей,  географиядан окъутады. Тилланы Жамал да мында физкультурадан дерсле берип тургъанды.

Бирси усталыкъланы сайлап, атларын ахшы бла айтдыргъан окъуучулары да асламдыла. Алайды да, Мырзаланы Камилла тиш докторду,  жамауатдан ыспас алып ишлейди. Черкесланы  Фатимат, Москвада билим алып,  дизайнер болуп турады. Батчаланы Мухаммат жаякъ сюек-бет хирургду. Аллайлары уа аны, белгилегенибизча, къадарны ахшылыгъындан, кёпдюле.

Ол ахшы юйюр да ёсдюргенди баш иеси бла бирге. Юч жашы да бийик билимле алып, жамауат аллында ыспасха тийишли болуп ишлейдиле. Тёрт туудукъчугъу уа аланы кёз жарыкъларыдыла, ийнакъларыдыла.  Аланы барлыкъларына  къууана, шукур эте, юйюрге дагъыда къошулур деген ахшы муратдадыла.

Зухура Ахматовна кесини окъуучулары  бла, аланы жетишимлери бла да ёхтемленеди, ёз сабийлеринеча къайгъырады. Ол окъутхан жашчыкъла бла къызчыкъла билимлиликлери бла да айырмалы болгъанлай, артда тамата класслагъа кёчселе да аны алайлыгъын окъуулары, низамлары бла да белгилегенлей келедиле. Ол кеси да, аслам эришиуге къатыша, махтаугъа, хурметге да тийишли болады. КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда  илму министерствосуну, Элбрус районну билим бериу управлениясыны дипломлары бла, Ыразылыкъ къагъытлары бла да саугъаланнганды.

Алай а ол кесине махтау излегенледен тюйюлдю. Билим бериуню  шёндюгюлю сурамларына тийишлиликде, жангы амалланы да излей, сабийлени сейирлерин къозгъар, окъуугъа кёл салдырыр мадарланы табады эмда хайырланады. Къыркъ жылны ичинде харкюнлюк ишин айыпсыз толтура, ата-аналадан ыспас алады. Аны алайлыгъына  уа энди кеслери да аппала-ыннала болгъан окъуучулары бюгюнлюкде туудукъларын ол окъутса сюйгенлери анга толусунлай шагъат этеди.

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.