Чертлеуюк

Чертлеуюк ашаргъа бек татыулуду. Анда адамны чархына керекли аш-азыкъ продуктлада болуучу элементлени хазна къалмай барысы да тюбейдиле.

Иги жетген эм къургъакъсытылгъан чертлеуюк ичлени тюрлю-тюрлю кондитер изделиялагъа къошадыла. Ууакъ ууулуп, аз сууда къатышдырылсала, аладан бек татымлы «сют» эм «сют баш» хазырларгъа болады. Ол ауруу къарыусуз этген адамлагъа багъыуда хайырланылады.

Чертлеуюк терекни жемишлерини къабугъуну, чапыракъларыны эм тамырларыны да дарманлыкълары барды. Бутакъларында эм чапыракъларында дубль веществола, эфир жаула, С витаминле эм олеиновая, линоленовая, пальмитиновая эм башха тюрлю кислоталада тюбеген жау болгъаны тохташдырылгъанды. Терекни къабугъунда тюбеген хайырлы веществола, тамырлары кенгерип, ичлеринден къан барып, температуралары кётюрюлюп, сууукъ ётюп ауругъанлагъа багъыуда жарайдыла.

Чертлеуюк терекни къабугъундан эм чапыракъларындан дарман этиуню амалы: хар стакан къайнар суугъа ууакъ тууралгъан сырьёдан столова къашыкъ бла бирер къошуп, алай хазырлайдыла. Аны азыкъ ашагъынчы дери стаканны ючден-тёртден бирин кюн сайын 3-4 кере ичедиле. Аны ненча кюнню ичинде ичерге жарарыгъын врачыгъызгъа сорургъа боллукъсуз.

Къанлары аз болгъанлагъа, чегилери, авитаминоздан, рахитден ауругъанлагъа багъыуда чертлеуюк тереклени чапыракъларын хайырланадыла. Чертлеуюкню тышы къайнатылгъан сууну колитден, къууугъунда ташлары болгъанлагъа, анга бал къошулса уа, ревматизмден, къанлары аз болгъанлагъа бакъгъанда иги хайыр бередиле. Чертлеуюк ашаса, гитче сабийли ананы сютю кёбейеди. Чачны тюшюуюн тохтатыр ючюн, башха, сыгъып, андан алыннган жауну сюртедиле. Аллай жауну, жумуртханы агъы бла къатышдырып, адамны кюйген жарагъа багъыуда да хайырланадыла.

Жерге чертлеуюк урлукъланы кюз артында кеч, къар жауарны аллында тынгылы къазылгъан эм семиртгичле бла байыкъландырылгъан жерге баразачыкъла этип саладыла. Баразаланы эм урлукъланы араларында кенглик 10 сантиметр болургъа керекди. Урлукъла 3-4 сантиметр теренликге салынадыла.

Ахшы сортлу чертлеуюкню энчиликлерин бузмай сакълар ючюн, битимни бутакълары бла жайыу амалны хайырланадыла. Алгъадан баразачыкъла этип, жаш бутакъланы бюгюп алагъа салыгъыз, ёрге кётюрюлмез ючюн аланы башларындан айыры агъачла уругъуз эм топуракъ бла басдырыгъыз. Бир ауукъ замандан ол жерге басдырылгъан бутакъладан жангы бутакъчыкъла ёсюп тебирерикдиле. Алагъа жайны узунуна топуракъ бла 2-3 кере тёбе этигиз. Жангы бутакъчыкъланы тёгереклерин чагалай, сугъара туругъуз.

Кюз артында чертлеуюк зыгытланы къазып алыгъыз эм бахчагъызда сайлагъан жеригизге орнатыгъыз. Аланы араларыны узакълыкълары 4-6 метр болургъа керекди. Зыгыт орнатыллыкъ чунгурну теренлиги 35-40 сантиметр, кенглиги уа бир метр болургъа керекди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.