Кёргенлерине бюсюрегендиле, ыспас этгендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Москвада медмцина тинтиулени миллет арасындан В.А. Алмазов атлы арадан (НМИЦ) коллегалары бла тюбешгенди.  

Бу жол ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде ара шахардан келген врачла Кардиодиспансерде, Республикалы клиника больницада (РКБ), 1-чи, 2-чи номерли шахар поликлиникалада эм Элбрусну ара больницасында да болгъандыла. Ала кёргенлерине бюсюрегендиле, бютюнда бек кардиология саусузлагъа тийишли халда багъылгъанына ыспас этгендиле. 

Къонакъла РКБ-ны къан тамырла бла байламлы аурууладан бакъгъан арасы, Нальчикни 1-чи номерли эм Прохладнаны ара больницалары тынгылы диагностика оборудование бла жалчытылыннганларын энчи белгилегендиле. Андан сора да, инфаркт, инсульт болгъан эм операция этилген саусузла дарманла бла сылтаусуз жалчытылгъанларына ыспас этгендиле.

 - Къабарты-Малкъар «Жюрек эм къан тамырла бла байламлы ауруулагъа къажау туруу» регион проектни тынгылы толтургъанына шагъатбыз. Аны себебинден стационарлада инфарктда бла  инсультдан ёлгенлени саны азайгъанды. Багъыу ишде рентген-эндоваскуляр амалла да тири хайырланыладыла. Былтыр амбулаториялада багъылгъан саусузланы 96,3 процентине хакъсыз дарманла берилгендиле. Ол планда белгиленнгенден 12 процентге кёпдю, - деп эсеплегендиле ара шахардан келгенле.

Рустам Калибатов «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре жууукъ заманда Кардиодиспансерде рентген компьютер томограф (КТ) салынырыгъын да къошханды. Жангы оборудованияны болушлугъу бла реабилитация эм реанимация бёлюмледе жатханлагъа тынгылы къараргъа онг табыллыкъды. Ол санда жюреклерине бла мыйыларына да. Аны бла чекленип къалмай, келир жылда ангиограф да алынырыкъды.

Тюбешиуню ахырында москвачы специалистле мындан арысында да коллегаларына къолларындан келгенича болушурукъларын айтып, ыразы этгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.