Мектепле жангы окъуу жылгъа къалай хазырланнгандыла

Ведомствола аралы комиссия республикада   мектеплени,  сабий садланы эмда колледжлени бла къошакъ билим берген  организацияланы жангы окъуу жылгъа хазырлыкъларын тинтеди.  Специалистле мекямланы, окъуу кабинетлени, ашханаланы  болумларына къарайдыла, къоркъуусузлукъну бла тазалыкъны жалчытыугъа энчи эс бурадыла.

Жай айлада «солуп» тургъан мектепледен сора да, быйыл  жангылары да эшиклерин  ачарыкъдыла. Ала Прохладныйде, Нарткъалада эмда Куба элдедиле. Кеслери да  «Билим бериу» миллет проектге тийишлиликде ишленнгендиле, эркиндиле, жарыкъдыла.

Нарткъаладагъы  мектеп 500 окъуучугъа деп ишленнгенди эмда аны окъуу кабинетлери, жыйылыула бардырылыучу отоуу, спорт залы, ашханасы эмда аш этиучю жери да бардыла.

Прохладныйде мектеб а беш мекямдан  къуралады. Аладан биринде уллу жыйылыула бардырылыучу  эмда спорт залла бардыла. Шахарны арасында ишленнген жангы окъуу юйде 785 жашха бла къызгъа билим алыргъа онг барды.

Эки къатлы жангы мекям Куба элде да ишленнгенди.  Анда  500 окъуучугъа жер барды. Ол кеси да 1937 жылда ишленип хайырланылыргъа берилген  эски мекямны орунуна сюелгенди.

Быйылны ахырына дери уа республикада дагъыда жети  мектеп ишленип хайырланылыргъа берилликди. Ала: Псынабо элде 150 адамгъа, Сармаковода -275, Красносельскоеде -500 окъуучугъа жерлери болгъан мекямла боллукъдула.  Майский  шахарда -330, Прохладныйде -560, Бахсанда -1224 эмда Нальчикде  1500 жери болгъан мектепледиле.

Мектеплени бары да жангы оборудование эмда техника, мебель бла жалчытыллыкъдыла, качестволу билим берирча эмда алырча боллукъду.  Ишлени барын да быйылны ахырына дери тамамлар план барды.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.