Ахшы башламчылыкъланы майданы

Пятигорск шахарда «Машук» битеуроссей жаш тёлю форум ишин башлагъанды. Ары эки минг бла эки жюз адам келгендиле: онтёртжыллыкъладан башлап отуз бешжыллыкълагъа дери. Устазла, юйретиу иш жаны бла кенгешчиле, экскурсоводла, библиотекачыла, школгъа дери билим бериуде специалистле, блогерле, вожатыйле эм устаз болургъа умутлары болгъан 14-17-жыллыкъ жаш адамла кеслерини проектлерини юслеринден айтырыкъдыла.

Бусагъатда билим бериуде хар инсанны энчи башламчылыгъы багъалыды. Бир специалистни ёз кёз къарамы, энчи проекти бир-бирде битеу къуралгъан ызны башхача тепдиреди, айнытып башлайды. Машукча жыйылсала уа, бир бирлерини сынамларын байыкъландырадыла, араларында шёухлукъ да башланады.

«Машукда» эки смен боллукъду. Биринчи сменнге Къабарты-Малкъардан он адам къатышханды, ала бла форум ачылгъан кюн КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Хубийланы Марат тюбешгенди. Жаш адамла вице-премьерге проектлерини юслеринден айтхандыла, жандауурлукъ ишни айнытыргъа кюрешириклерин билдиргендиле. Ол бек магъаналы къууумду, нек дегенде коронавирусну кенг жайылгъан кезиуюнде волонтёрла кёп жумушну тамамлагъандыла. Республиканы харкюнлюк жашауунда да аланы ишлери магъаналыладан биридиле.

Хубийланы Марат а кесини жанындан КъМР-ни Правительствосу жаш тёлюню башламчылыкъларын, жамауатны айныууна себеплик этерик проектлерин  жашауда бардырыргъа болушуругъун чертгенди.

 

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.