Байламлыкъланы эсеби – къоркъуусузлукъ жалчытыуда жангы билим

МЧС-ни регионда Баш управлениясында саугъалау болгъанды. Аны кезиуюнде Сюд приставланы федерал службаларыны Къабарты-Малкъарда управлениясыны (УФССП) директоруну ыразылыкъ къагъыты бла байламлыкъда ишлегени эм от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыуда профилактика жумушланы къураугъа салгъан къыйыны ючюн От тюшюуге къажау-къутхарыу службаны профессионал юйретиу эм хазырлау бёлюмюню башчысыны орунбасары Наталья Коломейцева белгиленнгенди.

УФССП-ни асламлы информация органла бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла бёлюмюню баш специалисти-эксперти Баллиланы Алина билдиргенича, ич службаны капитаны Наталья Литовка къууанчлы халда управленияны башчыларыны атындан анга, хурмет эте, саулукъ, ишинде жетишимле тежегенди. Наталья Николаевна арада байламлыкъла кючлене барырларына ышаннганын да чертгенди. 

Эсгертиу: управленияланы араларында байламлыкъла жюрютюуню чегинде от тюшюуден къоркъуусузлукъну сакълау жаны бла 100-ден аслам пристав билим алгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.