КъМР-ни мектеплеринде ана тилледен жангы окъуу китапла

Республиканы мектеплерине бу кюнледе малкъар тилден бла адабиятдан, къабарты тилден бла адабиятдан жангы китапла келгендиле. Ала 5-6 классланы эмда 1-чи классланы окъуучуларына деп жарашдырылгъандыла. Битеу да оналты окъуу литература барды. Аланы тиражлары 61160 экземплярды.

Ана тилледен эмда адабиятдан окъуу китапланы бу къаууму «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу» деген къырал регион программагъа кёре жарашдырылгъанды. Озгъан жылда республиканы мектеплери биринчи-тёртюнчю класслада окъугъанлагъа деп токъсан сегиз минг жангы китапла къоллу болгъандыла.

Китапланы хазырлауну КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосуну педагогикада ишлегенлени билимлерин тохтаусуз ёсдюрюуню къурау-техника эмда илму-методика процессни толтургъан Араны боюнуна салыннган эди. Араны сайтына кирген ким да окъуу китапла бла шагъырейленирге боллукъду.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЭЛЛИЛЕНИ БОЛУМЛАРЫН ИГИЛЕНДИРИУГЕ ДАЙЫМ АСЛАМ ЭС БУРУЛАДЫ

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

22.06.2024 - 09:03

ИПОТЕКАНЫ ЖАБАРГЪА АХЧА КИМЛЕГЕ БЕРИЛЛИКДИ?

Юйюрлеринде 2019-2030 жыллада ючюнчю неда андан кёбюрек сабий къошулгъанла. Тамата сабийлени жыл санларына, сора дагъыда юйюр къуралгъаныны регистрациясы болгъанына къараллыкъ тюйюлдю.

22.06.2024 - 09:03

ХАЛАЛ КЪЫЙЫННЫ ЖАШАУУНУ ЁЗЕГИНЕ САНАП

Узакъ тау элибиз Хабазда жашайды Хатукаланы Мухтарны бла Зухураны юйюрлери. Ала жамауат аллында намыслары-сыйлары жюрюген адамладыла.

22.06.2024 - 09:03

ТЕНГЛЕРИН УРУШХА АШЫРЫП, КЕСИ ЮЙДЕ КЪАЛЫРГЪА АХЫРДА СЮЙМЕГЕНДИ

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына билимли адам болгъанды.

21.06.2024 - 17:36

АТА ЖУРТУБУЗ ЮЧЮН ЖУУАПЛЫЛЫКЪНЫ СЕЗГЕНЛЕРИН ЖАЗГЪАНДЫЛА

1941 жылда 22 июньда СССР-ни Баш Советини Президиуму битеулю мобилизация башланнганын билдиреди. 23 июньдан аскерге 1905-1918 жыллада туугъанла алынадыла.