КъМР-ни мектеплеринде ана тилледен жангы окъуу китапла

Республиканы мектеплерине бу кюнледе малкъар тилден бла адабиятдан, къабарты тилден бла адабиятдан жангы китапла келгендиле. Ала 5-6 классланы эмда 1-чи классланы окъуучуларына деп жарашдырылгъандыла. Битеу да оналты окъуу литература барды. Аланы тиражлары 61160 экземплярды.

Ана тилледен эмда адабиятдан окъуу китапланы бу къаууму «Къабарты-Малкъарда билим бериуню айнытыу» деген къырал регион программагъа кёре жарашдырылгъанды. Озгъан жылда республиканы мектеплери биринчи-тёртюнчю класслада окъугъанлагъа деп токъсан сегиз минг жангы китапла къоллу болгъандыла.

Китапланы хазырлауну КъМР-ни Жарыкъландырыу эмда илму министерствосуну педагогикада ишлегенлени билимлерин тохтаусуз ёсдюрюуню къурау-техника эмда илму-методика процессни толтургъан Араны боюнуна салыннган эди. Араны сайтына кирген ким да окъуу китапла бла шагъырейленирге боллукъду.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.