Шимал Кавказда ауругъанланы саны азды

Мындан алгъа федерал газетлеге бардырылгъан тинтиулеге кёре, Къабарты-Малкъарда эм аны тёгерегинде орналгъан республикалада психика ауруулары болгъанла башха жерледен  эсе аздыла, деп билдиреди РИА «Новости».

Жыйылгъан шартлагъа кёре Россейни Саулукъ сакълау министерствосу тюрлю-тюрлю регионлада психика бузулуула не халда болгъаныны юсюнден билдириуню басмалагъанды. Белгилерчады, арт жыллада сагъынылгъан регионлада ауругъанланы саны беш-алты процентге азайгъанын.

Бек аз психика бла байламлы ауруула Ингушетияда ачыкъланнгандыла. Мында 100 минг адамгъа жаланда 102  инсан сагъынылгъан ауруу бла къыйналады.  Дагъыда бу жаны бла юч эм иги регионнга Къабарты-Малкъар, Чечен республика эм Шимал Осетия киргендиле, деп айтылады билдириуде.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.