Шимал Кавказда ауругъанланы саны азды

Мындан алгъа федерал газетлеге бардырылгъан тинтиулеге кёре, Къабарты-Малкъарда эм аны тёгерегинде орналгъан республикалада психика ауруулары болгъанла башха жерледен  эсе аздыла, деп билдиреди РИА «Новости».

Жыйылгъан шартлагъа кёре Россейни Саулукъ сакълау министерствосу тюрлю-тюрлю регионлада психика бузулуула не халда болгъаныны юсюнден билдириуню басмалагъанды. Белгилерчады, арт жыллада сагъынылгъан регионлада ауругъанланы саны беш-алты процентге азайгъанын.

Бек аз психика бла байламлы ауруула Ингушетияда ачыкъланнгандыла. Мында 100 минг адамгъа жаланда 102  инсан сагъынылгъан ауруу бла къыйналады.  Дагъыда бу жаны бла юч эм иги регионнга Къабарты-Малкъар, Чечен республика эм Шимал Осетия киргендиле, деп айтылады билдириуде.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.