Каспий чабакъла – череклерибизде

 КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу республиканы череклерине кеслери ёсдюрген чабакъчыкъланы жибергендиле.

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий эмда табийгъат байлыкъла эм экология министр Шауаланы Илияс, чабакъланы сакълау жаны бла бёлюмню башчысы Башийланы Аскер да бу кюнледе Нальчикни череклерине мында ёсдюрюлген каспий лососьну жибергендиле. Ол иш череклени суу ызлары бузулгъанлары эмда алада ёсюмле жаны болгъан затла да таркъайгъанлары бла байламлы этилгенди. Алай бла черекге 38750 чабакъчыкъ жиберилгенди.

Ол ишге деп, КъМР-ни Правительствосу республиканы бюджетинден жыйырма юч миллион сом бёлгенди.

Каспий лососьчукъла Нальчик, Черек эмда Бахсан череклеге жиберилгендиле. Чабакъчыкъланы заводда онеки айгъа дери ёсдюредиле. Ала 13-20 грамм тартханлай, суугъа жибериледиле.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.