Гулидовну мемориалындан – тёрт майдал

Красноярскда Иван Ярыгинни атын жюрютген спорт арада дзюдодан алтын эм тюрсюнлю темирле жарашдыргъан заводну директору Владимир Гулидовну хурметине аталгъан «А» класслы тёрели эришиу къуралгъанды. Анда саугъала ючюн 14 ауурлукъ къауумда къыралны 18 регионундан, Беларусьдан бла Таджикистандан 130-дан аслам спортчу тутушхандыла.

Бизни республикадан анда кюмюш майдалланы Байсыланы Таулан бла Мухамед Алоев къытхандыла. Таулан алтын майдал ючюн сермешде къошакъ заман берилгенден сора Москвадан Давид Карапетянны чабылыуун ычхындыргъанды. Мухамед а, тёрт сермешинде хорлап, ахырында Беларусьдан Егор Труханнга хорлатханды.

«Доммакъла» къоллу уа Бетал Чегемов бла Цийкъанланы Ислам болгъандыла.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.