Эрттегили школладан бири жангыртыллыкъды

Бу кюнледе Прохладный  шахарда республикада эм эрттегили метепледен бирин,  Россейни Жигитини Андрей Крестьяниновну атын жюрютген 102-чи номерли орта школну  жангыртып кюрешедиле.   Анга быллай  тынгылы ремонт биринчи кере этиледи.

Мектеп 1888 жылда салыннганды. Уллу Ата журт урушну кезиуюнде аны танг кесегин  немис-фашистле  бузгъандыла. Болсада 1952 жылда  шахарчыла кеси кючлери бла  ызына сюегендиле. Аны окъуучуларыны  арасында  белгили адамла да кёпдюле. Ол санда   Совет Союзну Жигитлери -  Воровченко Григорий бла  Бойченко Виктор.   
 - Саулай республикада эм эрттегили школладан бирине быйыл  135 жыл  толлукъду.   Биз ол шарт бла бек ёхтемленебиз эм мындан арысында да ол тийишли халда сакъланырын  баш борчубузгъа санайбыз.Ол себепден бюгюн тынгылы ремонт ишлени баргъаны бек къууандырады. Сабийлерибиз бай  тарыхы бла  жангы излемлеге келишген учрежденияда окъурукълары,  артыкъ ышаныулукъ къошады- деп билдиргенди шахарны администрациясыны башчысы Вячеслав Архангельский.

Эсге сала айтсакъ, игилендириу ишле «Билим бериу» миллет проектге кёре барадыла. Аны чеклеринде мекямны эски инженер коммуникацияларын, юй башында къанжалларын, терезелерин, эшиклерин эм андан башха затларын да  алышырыкъдыла.  Ичин, тышын да сюртюп омакъ этерикдиле. Тийишли мебель, техника алынырыкъды  эм китапхананы фонду да жангыртыллыкъды.

Объект быйыл жангы окъуу жалгъа битерге керекди. 

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.07.2024 - 12:35

ХАЙЫРЛЫ ДЕРСЛЕ

Республикада сабийлени саулукъларын кючлеу жай кампания бардырылады.

14.07.2024 - 12:35

КЪОРКЪУУСУЗЛУКЪНУ ЖАЛЧЫТЫРЧА

Россейни МЧС-ини радиация, химия эм биология къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплы къуллукъчуларыны битеуроссей жыйылыулары болгъанды.

14.07.2024 - 09:25

ЮЙ ГЫРЖЫН РАК БЛА ДИАБАЕТГЕ КЪАЖАУ КЮЧДЮ

Алгъын адамланы хант столларында ётмеклери хар заманда болгъанды.

14.07.2024 - 09:03

ИШЛЕРГЕ РЕСПУБЛИКАГЪА КЪАЙТХАНДЫЛА

Россейни МЧС-ни бийик усталыкъ билим бериу учрежденияларын тауусханланы къууанчлы халда алгъышлагъандыла – Граждан къоруулау академияны, От тюшюуге къажау къырал службаны академияны эм ведомствону

14.07.2024 - 08:10

КАРАТЕЧИЛЕРИБИЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Пензаны «Воейков» единоборствола арасында каратеден Россейни окъуучуларыны онекинчи жай спартакиадаларыны ахыр эришиулери бардырылгъандыла.