Эрттегили школладан бири жангыртыллыкъды

Бу кюнледе Прохладный  шахарда республикада эм эрттегили метепледен бирин,  Россейни Жигитини Андрей Крестьяниновну атын жюрютген 102-чи номерли орта школну  жангыртып кюрешедиле.   Анга быллай  тынгылы ремонт биринчи кере этиледи.

Мектеп 1888 жылда салыннганды. Уллу Ата журт урушну кезиуюнде аны танг кесегин  немис-фашистле  бузгъандыла. Болсада 1952 жылда  шахарчыла кеси кючлери бла  ызына сюегендиле. Аны окъуучуларыны  арасында  белгили адамла да кёпдюле. Ол санда   Совет Союзну Жигитлери -  Воровченко Григорий бла  Бойченко Виктор.   
 - Саулай республикада эм эрттегили школладан бирине быйыл  135 жыл  толлукъду.   Биз ол шарт бла бек ёхтемленебиз эм мындан арысында да ол тийишли халда сакъланырын  баш борчубузгъа санайбыз.Ол себепден бюгюн тынгылы ремонт ишлени баргъаны бек къууандырады. Сабийлерибиз бай  тарыхы бла  жангы излемлеге келишген учрежденияда окъурукълары,  артыкъ ышаныулукъ къошады- деп билдиргенди шахарны администрациясыны башчысы Вячеслав Архангельский.

Эсге сала айтсакъ, игилендириу ишле «Билим бериу» миллет проектге кёре барадыла. Аны чеклеринде мекямны эски инженер коммуникацияларын, юй башында къанжалларын, терезелерин, эшиклерин эм андан башха затларын да  алышырыкъдыла.  Ичин, тышын да сюртюп омакъ этерикдиле. Тийишли мебель, техника алынырыкъды  эм китапхананы фонду да жангыртыллыкъды.

Объект быйыл жангы окъуу жалгъа битерге керекди. 

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.