Окъуучула жерле бла тынгылы жалчытылынырча

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны бир къауум жеринде  мектеплени къурулушу барады. Ол санда  Чегемде бла Бахсан шахарлада да ишле къыстаудула. Биринчисинде мектеп битсе  анга 800 сабий жюрюрюкдю. Ол  «Билим бериуню айнытыу» къырал программагъа кёре бардырылады.

Проектге кёре, ол бирге  къошулгъан  бир къауум   корпусдан къураллыкъды.  Аны классларындан тышында, уллу залы, ашханасы, эки спорт залы, жалгъан кырдыгы бла топ ойнаучу майданы, резин кюйюз жасалгъан  чабыучу жолчукълары да боллукъду..

Объект келир жыл декябрьге битерикди.  

Бахсанда да «Билим бериу» миллет проектге кёре,  уллулугъу 22 минг квадрат метрден атлагъан мектепни сюеп кюрешедиле. Ол тёрт блокдан къуралады эм 1500 окъуучуну жерле бла жалчытырчады.  Алада классла, ашхана, столяр, слесарь эм тигиучю  мастерскойла, жыйылыула бардыргъан эм эки спорт  зал ишленирикди.  Келир заманда арбазында  физкультурадан жараула бардырырча,   футбол,  баскетбол, волейбол эм теннис ойнарча мадар  этилликди.

Мектеп келир жылны  ахырына битерге керекди.

Курданланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2023 - 15:20

ШКОЛЧУЛАГЪА ГАЗНЫ ЮСЮНДЕН АЙТХАНДЫЛА

«Газпром газораспределение Нальчик» эм «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияланы келечилери Нальчикде 33-чю номерли орта школну жетинчи классыны окъуучуларына деп дерс бардыргъандыла.

04.12.2023 - 12:35

«АЗЫКЪНЫ ТАТЫУЛУ БОЛГЪАНЫН БЛА БОЛМАГЪАНЫН ИЙИСИНДЕН АНГЫЛАЙМА»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду.

04.12.2023 - 09:03

АЛЬПИНИЗМ - НИЕТЛЕРИ, КЪАРЫУЛАРЫ ДА КЮЧЛЮЛЕНИ САЙЛАУЛАРЫ

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

04.12.2023 - 08:10

БИРЛИКДЕДИ БИЗНИ КЮЧЮБЮЗ

Бу кюнледе Нальчикде Къырал концерт залда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген республикалы III фестиваль бардырылгъанды.

03.12.2023 - 10:05

ЖУКЪУСУ БОЛМАГЪАННЫ САУЛУГЪУ БУЗУЛАДЫ

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз.