Жол омакъ эм къоркъуусуз болгъанды

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре,   «Элбрус» миллет паркда орналгъан  юйретиу-спорт базалагъа  «Шхелди» бла  «Джантуугъан» альплагерьлеге баргъан автомобиль  жолгъа тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Саулай алып айтханда, жангыртыу ишлени кезиуюнде 3,3 чакълы жер игилендирилгенди. Ол  спортчула эм туристледе да  тири хайырланнган социал-экономика магъаналы объектледен бири болгъанын да энчи белгилерчады. 

- Мен мында жыйымдыкъ къауум бла терк-терк сборлада  бола туруучума.  Ол кезиуде  жолну да тири  хайырланабыз,  жараула да бардырабыз. Энди ол омакъ эм къоркъуусуз  болгъаны бек къууандырады, - дейди  Москва областьдан келген къонакъ  Варвара Прохорова. 

Тынгылы ремонт ишлени кезиуюнде жолну мурдорун кючлегендиле, жауун суула саркъырча арыкъла, быргъыла,  бордюрла  жарашдыргъандыла, Шхелди сууну кёпюрюн жангыртхандыла, машинала сюелирча жерле къуралгъандыла эм  тынгылы асфальт да жайылгъанды. Къоркъуусузлукъну жалчытырча  да аслам эс бурулгъанды, ол санда темир буруула тартылгъандыла, жорукъланы билдирген белгиле эм ызла да салыннгандыла. 

 
- Объект тау жерде орналгъаны ючюн  эм къыйынланы бирине саналады. Аны  ары-бери бурулгъан  эм тёш,  эниш жерлери да кёпдю. Подряд организациягъа   иги кюч салыргъа тюшгенди, бютюнда асфальт жайгъанда.  Участокда тынгылы материалла эм жангы технологияла хайырланнганларын да энчи чертирчады.  Ишлени болжалындан кеч къалмай бошаялгъаныбыз бек къууандырады, – деп къошханды   республиканы жол управлениясыны баш инженери   Индар Тугов.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.