Сынамы бла болушур муратдады

Жаш тёлюбюз республикабыздан тышында къыралыбызны эм белгили вузларында, илму араларында билим алып, усталыкъгъа юйреннгенлеринден сора да, хунерлиликлери, окъууда жетишимлери бла да айырмалы болсала, айхай да, биз барыбыз да аны ючюн къууанабыз эмда ёхтемленебиз. Аллай жашларыбызны бла къызларыбызны барлыкълары уа бизни миллетча айный барлыгъыбызгъа, ала алгъан усталыкъларында бет жарыкълы болурларына ышаныулугъубузну да бютюн кючлендиреди.

Аллайларыбыздан бири Гайыланы Алинады деп таукел айтыргъа боллукъбуз. Ол алгъаракъда кесини эндиге дери алгъан къызыл дипломларына дагъыда бирин къошханды. Москвада «Сабийлени саулукъларыны миллет медицина тинтиу арасында» ординатураны жетишимли бошап, Медицинадан битеулю къырал экзаменни «бешге» берип, таулу къыз айырмалы дипломгъа тийишли болгъанды. Алай бла уа врач-педиатр усталыкъны да алгъанды.

Алина ординатурада «педиатрия» ызда юйреннгенди. Андан тышында да, сабий кардиологияны энчиликлерине, жашырынлыкъларына, бу бёлюмде тюбеген башха-башха болумлагъа да тюшюннгенди. Эсигизге салайыкъ, къыралыбызны ара шахарында сагъынылгъан ара сабийледе тюбеген эм къыйын диагнозлагъа бакъгъан эмда аллай болумланы багъар ючюн жангы амалланы излеген, тинтген да сынамлы арады.

Кардиологиядан сора да, Гайыланы къызлары усталыгъын педиатрияны тюрлю-тюрлю бёлюмлеринде – нефрологияда, неврологияда, гастроэнтерологияда да ёсдюргенди. Башха-башха белгили профессорланы башчылыкъларында аслам затха юйреннгенди. Башхача айтханда, кесини усталыгъы бла байламлы аны хар ызына энчиликлерин билирге итиннгенди.

– Саулукъ сакълауда педиатрия бёлюм – ол абаданлагъа къарагъан терапиячады. Билесиз, терапевтни уа хар бёлюмден да ангылауу болургъа керекди. Белгили профессорладан тюшюннгениме, къыралыбызны эм уллу, даражалы араларында врачла, бирси илму ишчиле да къалай уруннганларын кёргениме ыразыма, – дейди кеси да.

Алина ординатураны бюджет бёлюмюне киргенин да белгилерчады. Ол дагъыда РУДН-ни ультразвук кафедрасында адамны чархында хар неге да УЗИ этерча усталыкъгъа да юйренип, анга шагъатлыкъ этген диплом да алгъанды. Бу хунерге да ол Москваны уллу медицина араларында айтхылыкъ докторладан, профессорладан тюшюннгенди.

Ары дери уа ол Нальчикде ёсюп, шахарны онтёртюнчю номерли гимназиясын алтын майдал бла бошагъанды. Кесине не усталыкъны сайлар жаны бла ол артыкъ кёп сагъыш эте да турмагъанды. Нек дегенде гитчелигинден да анасын, КъМР-ни сыйлы врачы Гайыланы Зухураны, жамауат къалай хурметлегенин, аны билимин, адамлыкъ ышанларын да къалай багъалагъанын кёрюп ёсгенди, аныча врач болургъа, ол хунерге юйренирге итиннгенди. Аны себепли ол муратына жетер ючюн КъМКъУ-ну медицина факультетине кирип, аны къызыл дипломгъа тауусханды.

Ол аны бла бирге кесибизни университетибизни экономика факультетин да аллай даражалы диплом бла бошагъанды. Белгилерге тийишлиди, студент жылларында, ординатурада да болсун, ол, жаланда сынауланы угъай, семестрлени кезиулеринде окъуна бир «тёрт» да алмагъанды. Аны битеу да белгилери «бешледиле».

КъМКъУ-да билим алып тебиреген ал кезиуюнден окъуна башлап, окъуу юйню волонтёр къауумуна да къошулгъанды. Аны бирси келечилери бла бирге ахча жыйып, ала къартла бла сакъатла тургъан интернатха, Сабий юйге да аш-азыкъ продуктла, бирси керекли затланы да элтип, барысыны да ыразылыкъларын, ыспас сёзлерин эшитип тургъандыла. Бу ызгъа аталгъан жыйылыулагъа уа ол Ростовда, Москвада, бирси шахарлагъа да баргъанды.

Дуния пандемия болумгъа тюшюп, студентле дистанцион халда окъугъан кезиуде уа, Республикалы сабий больницаны мурдорунда эм къоркъуулу инфекцияланы госпиталы экинчи кере ачылгъанында, ол ары «къызыл тийреге» медсестра болуп баргъанды. Ковид бла байламлы болумну биреуню айтханы бла угъай, ёз сынамы бла кёрюп, сезип, саусузлагъа къолундан келгенича болушлукъ этгенди. Анда къошхан юлюшю ючюн а КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну оноуу бла Сыйлы грамотагъа да тийишли болгъанды.

Аны бла да къалмай, хунерли къыз госпитальда ишлеген кезиуюнде жыйышдыргъан сынамын хайырлана, «Дифференциальная диагностика коронавирусной инфекции» деген темагъа илму иш жазгъанды. Ол а «Скопус» тизмеге кирген даражалы журналда басмаланнганын белгилерчады. Аны дагъыда аслам илму статьясы белгили изданиялада чыкъгъандыла эмда ала бла бирси къыралланы алимлери да шагъырейленирча онг да барды. Бу ызда да ол башха шахарлада озгъан жыйылыулагъа, практикалы конференциялагъа къатышханды.

Волонтёрлукъ, илму иш бла да кюреше, «Саулукъ сакълауну жарсыулары студентлени-медиклени кёз къарамлары бла», «Бюгюннгю илму: айныу жоллары эмда жарсыулары», «Жаш алимле медицинада» деген Шимал-кавказ, халкъла аралы, битеуроссей конференциялагъа да университетни келечилерини санында болуп, барып тургъанды. Бу жаны бла болдургъан жетишимлери, айырмалы окъугъаны эмда жамауат ишге тири къатышханы ючюн да окъуу юйню ректоруну Ыразылыкъ къагъытларына бла Сыйлы грамоталарына аслам кере тийишли болгъанды.

Андан тышында уа, Гайыланы къызлары тыш къыраллы тиллеге кеси аллына тюшюнеди. Ингилизча, тюркча да эркин сёлешеди. Битеу да кесини жетишимлери ючюн а атасы Муратха, анасы Зухурагъа бла къарындашы Азаматха ыразыды. Ала аны не заманда да, къаллай болумда да кёллендиргенлей, кесини билимине ышаныргъа, таукел да болургъа юйретгенлей, жашауда кёп затха тюшюндюргенлей келгенлери ючюн ыспас этеди.

Бюгюнлюкде уа Алинаны энди аспирантурагъа кирирге ахшы мураты барды. Хунерли, билимли да къызны сабий кардиология жаны бла окъууун ёсдюрюрге кесибизни университетибизде, Москвадан да белгили профессорла чакъырып турадыла. Сёз ючюн, таулу къызгъа кандидат диссертациясына башчылыкъ этерге, аны бла бирге илму жаны бла да ишлерге ыразылыгъын РАЕН-ни академиги, РФ-ни сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, РУДН-ни бла РНИМУ-ну педиатрия кафедраларыны профессору, сабий кардиолог, инфекционист, Россейни сабий кардиологларыны ассоциациясыны вице-президенти Елена Александровна Дегтярёва кеси билдиргенди.

Педиатрияны «кардиология» ызын теренирек билиуде сайлауун тохташдыргъан жаш врач, усталыгъын къайда ёсдюрсе да, жашагъан, ишлеген да туугъан жеринде этеригин айтады. Къадарын саусуз сабийлени аурууларын селейтир, аланы багъыуда хайырлы болурча эмда себеплик этерча амалланы, мадарланы излеу эмда хайырланыу бла байламлы этеригине ийнанады. Иши бла байламлы жыйышдыргъан ёз сынамын къагъытха тюшюре, алай бла медицина илмугъа къошумчулукъ этер муратдады. Биз да аны анасыча таныулу, жамауатха жарагъан эмда ол хурметлеген адам, врач да болуруна, къайда ишлесе да жетишимлеге жетерине ышана, ахшы муратларыны барысыны да толурун сюебиз.

 

Трамланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.