Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле.

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла. Ала анга кеслерини ыразылыкълары бла къатышхандыла.
Сагъынылгъан сынау (ФЭПО) – ол инновациялы проектди. Кеси да ФГОС-ланы чеклеринде жаш адамлагъа билим бериуню даражасын тинтеди. Жангы излемлеге, сурамлагъа тийишлиликде окъутууну башха-башха кезиулеринде студентле къаллай жетишимле болдургъанларын ачыкълайды.
Проектни жангычылыгъы ол билим бериуню качествосу тергелген, анга багъа салгъан компетенцияланы жангы амалларын эмда методологияларын жарашдырыу жаны бла оноулашыула, кенгешле тири эмда кенг халда бардырылырча майданланы къурайды.
Экзамен интернет-сынауну башламчыларыны официал сайтларыныы платформасында (www. iexam. ru) бардырылгъанды. Студентле энчи кабинетле ачып, битеу да керекли окъуу тестлени ётгендиле. Ызы бла ол материалланы къыралны башха-башха регионларындан жалынчакъсыз экспертле тинтгендиле.
2019 жылда ФЭПО-ну платформасында билимлерини даражаларын 3016 жаш бла къыз ачыкъларгъа сюйгендиле. Аланы санында бизни университетни студентлери да огъарыда сагъынылгъан сертфикатла къоллу болгъандыла.
КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудовха Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институтуну профессору Владимир Наводнов жиберген ыразылыкъ къагъытында ол кёрюмдю вузда окъутуу тийишли даражада бардырылгъанын ачыкълагъанын чертгенди. Андан сора да, университет кёп жылланы ала бла байламлыкъ жюрютгени ючюн ыспас этип, мындан арысында да биригиулюкню жолунда жангы жетишимле болдурлукъларына ийнаннганын билдиргенди.

Трамланы Зухура.
Поделиться: