Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды.

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.
Объект бир къатлыды, уллулугъу кёп къалмай 764 квадрат метрди. Анда методика эм медицина кабинетле ишлерикдиле, физкультура бла кюреширча зал къураллыкъды, башха отоулары да эркин боллукъдула. Ол хазыр болса, анда эм гитче сабийле, жыйырмашар болуп, юч къауумгъа бёлюнюп алай турлукъдула.
Къурулушчула бюгюнлюкге къабыргъаланы кирпич бла къалап, кеслерин да ичин, тышын да сюртюп бошагъандыла. Дагъыда темирбетон конструкцияланы орнатхандыла, отоу тюплени уа зыгъыр къуюп тюзетгендиле. Аны бла бирге хауа эркин жюрюрча каналла жарашдырылгъандыла, объектни башы уа къанжал бла жабылгъанды. Электрокюч ызла, таза суу эмда жылыу баргъан быргъыла, канализация система хазырдыла, эшикле бла терезеле да жерлерине орнатылгъандыла. Хайырланыугъа объект быйыл ючюнчю кварталда берилликди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: