Аскер оркестрлени жарыкъ макъамлары.

Ессентуки курорт шахарда РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда оркестрлерини «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» фестивалы къуралгъанды. Проект Кавказ Минерал Водылени шахарларында юч кюнню бардырылгъанды, анга битеу СКФО-дан Росгвардияны жети музыкалы къаууму къатышханды. Сыйлы къонакълача тюбешиуге Къырал Думаны депутаты Ольга Казакова, Ессентуки шахарны администрациясыны таматасы Александр Некристов, Росгвардияны аскер-оркестр службасыны башчысыны орунбасары полковник Борис Макаров келгендиле.

«РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда оркестрлерини «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» фестивалы быйыл биринчи кере бардырылады. Кавказ Минерал Водыледе жашагъанла бла къонакъла аскер музыкачыланы фахмулукъларына тийишли багъа бергенлерине эмда аскер оркестр церемониялы жыйылыулада согъуудан сора да башха макъамланы да тынгылаучулагъа эшитдираллыгъына тюшюннгенлерине ийнанама», - деп белгилегенди фестивальны таматасы, Шимал-Кавказ округда миллет гвардияны аскерлерини  командующийини орунбасары – штабны начальниги генерал-лейтенант Сергей Власенко.
Фестивальны чегинде курорт шахарны Театр майданына дери оркестрлени юч ызда барыулары болгъанды, андан сора жыйылгъанла битеу мызыкалы коллективлени плац-концертлерине къарагъандыла. Ахырында адамла оркестр чыгъармачылыкъ коллективле, юнармеецле, къазакъла эмда жаш тёлю жамауат организацияланы келечилери бла бирге сокъгъан жигитлик-патриот темагъа чыгъармалагъа, духовой оркестрге жазылгъан энчи макъамлагъа, вальслагъа, маршлагъа, рок жанрда музыкагъа окъуна тынгылагъандыла.

Ызы бла аскер оркестрлени къарау-эришиуюню алчыларын саугъалау болгъанды. Алай бла экинчи жер Миллет гвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюню къауумуна (башчысы старшина Газаланы Ибрагим) жетгенди, ючюнчю жерни миллет гвардияны Грозный аскер биригиуюню оркестри (башчысы майор Сергей Григорьев) алгъанды. Биринчи уа Махачкъаланы аскер оркестри (башчысы тамата лейтенант Илияс Бектемиров) болгъанды. Аскер оркестрлени концертлерине къараргъа кёп адам жыйылгъанды – регионда жашагъанла, курорт шахарланы къонакълары да росгвардиячылагъа жарыкъ тюбегендиле. Журналистлеге фестивальны художестволу башчысы – РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда штабыны аскер-оркестр службасыны начальниги гвардиялы капитан Олег Доценко билдиргенича, келлик заманда бу проектни жыл сайын бардырыргъа эмда битеуроссейли этерге умут барды.

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасы.
Поделиться: