Депутатха кандидатланы тизмеси тохташдырылгъанды.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларын айырыугъа «Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню 120 келечиси къатышырыкъдыла. Аланы тизмеси бу кюнледе партияны ХХХ конференциясында белгили этилгенди. Ол жашырын къол кётюрюу бардырылып, къабыл кёрюлгенди.
Конференцияны ача, биригиуню регион бёлюмюню секретары Михаил Афашагов депутатлагъа кандидатланы сайлау иш къалай бардырылгъаныны юсюнден билдиргенди эмда аланы эсеплерине кёре тизмеге кийирилгенле бла шагъырей этгенди.
Анда биринчи жерни КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков алады, аны ызындан Нальчикни 9-чу школуну директору Ольга Коротких эм Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну ректору Рахайланы Анатолий келедиле. Анда дагъыда атлары белгили политикле, бизнесменле, спортчула, ала бла бирге уа билим бериуде, саулукъ сакълауда, культурада ишлегенле да бардыла.
Ол санда тизмеге Федерация Советде республиканы келечилери Улбашланы Мухарбий бла Арсен Каноков, Парламентни 5-чи чакъырылыууну спикери Татьяна Егорова, аны орунбасарлары Жанатайланы Салим бла Михаил Афашагов, малкъар къырал драма театрны актрисасы Бечелланы Людмила, «МТС» компанияны республикада бёлюмюню башчысы Залийханланы Элдар, Сюд-медицина экспертизаны бюросуну башчысы Мечукаланы Алихан, Ташлы-Таланы орта школуну директору Цаколаны Жамиля эм кёп башхала киргендиле.
Михаил Афашагов конференцияны солуу кезиуюнде бизге айтханыча, айырыула аллы къол кётюрюуге къатышыргъа сюйгенлерин 213 адам билдиргендиле, аладан 182 кандидатлача эсепге алыннганды. Айырыучула бла тюбешиуле уа битеу районлада да бардырылгъандыла. «Битеу да бирге 114 площадка къуралып, адамланы кандидатланы программаларына тынгыларгъа, алагъа соруула берирге онглары болгъанды. Бу жол жангычылыкъ кийирилгенди – кандидатла бир бирлери бла бек аздан эки ушакъ (дебаты) бардырыргъа керек эдиле. Тюбешиуле барысы да Интернетде кёргюзтюлгендиле. Тинтип кёргенибизде, алагъа 4,5 минг адам къарагъаны ачыкъланнганды, ол а айырыулагъа сейир уллу болгъанына шагъатлыкъ этеди», -дегенди Михаил Галимович.
Орта эсеп бла уа Россейде партияны сайлаула аллы къол кётюрюуюне айырыучуланы 10,4 проценти къатышханды, ол а 1,8 миллион адамды. КъМР-де уа бу эсеп 12,2 процентге жетгенди, башхача айтханда, 538 минг айырыучудан 65 минги келгендиле ушакъла бардырылгъан жерлеге.
Михаил Галимовични бизге айтханына кёре, «Единая Россиядан» башха партиялада депутатха кандидатланы сайлау иш бардырылмайды.«Бизде уа бу низам  Уставха кийирилгенди. Бу иш къуралыулу болгъаны 8 сентябрьде къол кётюрюуню кюнюнде да адамла тири болуп, участкалагъа келирле, кеслерини сайлауларын этерле деп ышандырады. Аны уа социология тинтиуле да кёргюзтедиле – къыралда инсанланы жартысындан асламы къол кётюрюуге къатышырыкъларын айтадыла»,-дегенди ол.
Регион бёлюмню тизмесини юсюнден айтханда уа, анга жаш адамла, таматала да киргендиле, алай асламы уа 40-45-жыллыкъладыла.
Делегатла тизмени тинтип, анга ыразы болгъанларын бла къалгъанларын белгили этгенден сора конференция ишин андан ары бардыргъанды. Биринчиден, мандат комиссия бюллетеньлени тинтип, сайлау тюзлюк бла бардырылгъанын, 120 кандидат къабыл кёрюлгенлерин билдиргенди.
Ызы бла къурау соруула сюзюлгендиле, ол санда партияны айырыула аллы программасы, эмблемасы да къабыл этилгендиле. Ахырында  Михаил Афашагов, айырыула бла байламлы соруула энтта болгъанларын белгилеп, къол кётюрюуден сора ХХХ конференция ишин андан ары бардырлыгъын билдиргенди.
Конференциягъа «Единая Россияны» ара толтуруучу комитетини Шимал-Кавказ эм Юг федерал округну субъектлерини ишлери жаны бла департаментини таматасыны орунбасары Алексей Макаровский, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, Парламентни спикери Татьяна Егорова, къырал кенгешчи Натби Бозиев, КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Туменланы Альберт эм башхала да къатышхандыла.

Токъланы Фатима.
Поделиться: