Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатларыны эслерине.

2019 жылда 4 июльда Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини кезиулю жыйылыуу боллукъду. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: