АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ, дызэрыт илъэсым унэр зыхуей хуагъэзэжын, и кIуэцIыр къагъэщIэрэщIэжын хуейуэ къапэщылъщ.
Къуажэ еджапIэр 1962 гъэм яухуауэ щытащ. ЕджакIуэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуам къыхэкIыу, 1985 гъэм абы къыпащIыхьыжри, сабий гъэсапIэр щIагъэтIысхьауэ щытащ. IуэхущIапIэр цIыху 680-м ятещIыхьащ, пщэдджыжьми шэджагъуэми зэблэкIыу еджэныгъэр щекIуэкIыным хуэгъэпсащ. ЕджапIэм и унафэщI Къардэн Иринэ зэрыжиIамкIэ, 1985 гъэ лъандэрэ абы и кIуэцIыр зэрахьа фIэкIа, унащхьэри, бжэ-щхьэгъубжэхэри, псыр зэрыжэ бжьамийри зэрахъуэкIатэкъым. Къапщтэмэ, зэзыгъэпэщыж лэжьыгъэхэр еджапIэм япэ дыдэу щекIуэкIыу аращ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм зэхилъхьа программэм ипкъ иткIэ къуажэ еджапIэр зэрагъэпэщыжын хуейхэм хеубыдэ, щIыналъэ бюджетым къыхэкIыу абы сом мелуан 66-рэ хуэдизи трагъэкIуэдэну хухахащ.
Мы пIалъэм къриубыдэу еджапIэм и щхьэр, бжэхэмрэ щхьэгъубжэхэмрэ зэрахъуэкIащ, пэшхэм я лъэгу щар кърахри, щIэ ирадзыжащ, уэздыгъэ зэрыкIуэ кIапсэхэр, бжьамийхэр щIэуэ щIашэжащ, унэ кIуэцI блынхэр зэрахьащ. Къэнэжар еджапIэм и IуплъапIэр къэгъэщIэрэщIэжынырщ. Абы программэм щыщ сом мелуан19 трагъэкIуэдэнущ.
«Сабийхэр зыщIэсыну еджапIэ кIуэцIым и Iуэхур зыхуей хуэгъэзэныр и кIэм нэсу жыпIэ хъунущ. Гъэ еджэгъуэщIэр еджапIэм дыщIэсу едгъэжьэжыну ди гугъэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, къэрал программэм тхухиха мылъкур еджапIэр зыдэт пщIантIэ кIуэцIыр гъэдэхэным, тетIысхьэпIэхэр гъэувыным, нэгу зыужьыпIэхэмрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ дэщIыхьыным, жыгыщIэхэр гъэтIысыным теухуауэ зэрыщымытым къыхэкIыу, ахэр еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тхузэгъэпэщыну къыщIэкIынкъым. Ауэ ди гугъэщ а къэнар зэдгъэхъулIэн папщIэ, нэгъуэщI программэ дыхыхьэну», – жиIащ Къардэн Иринэ.
Абы къищынэмыщIауэ, еджапIэм щIэтыну унэлъащIэхэр зэрагъэпэщыным сом мелуанибл хухахащ. «Илъэс куэд лъандэрэ зэрамыхъуэкIыу еджапIэм щIэта унэлъащIэ тIорысэхэр программэм ипкъ иткIэ зэтхъуэкIыну Iэмал диIэ хъуащ, ди гуапэ зэрыхъунщи. Пэшхэм я нэхъыбэр абыкIэ къызэдгъэпэщащ, арэзы утехъуэу зэIузэпэщ тщIаи яхэтщ. Дызыхуэныкъуэну тхылъхэри къэтщэхуащ», – къыхигъэщащ Къардэным.
ЕджапIэр зэгъэпэщыжыным теухуауэ ухуакIуэхэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэхэр 2023 гъэм и шыщхьэIу мазэм зэфIэкIын хуейщ.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 09:01

ДИ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ ДАХЭХЭР

Тамбукъан гуэл шыугъэм илъэс 700 тхыдэ къызэринэкIащ. Абы ит псыр ижыркъым, мыл ткIужхэмрэ уэшххэмкIэ ирикъуу аращ. Абыхэм къадэкIуэу ябрууауэ щыта жапIэхэмкIэ абы хохъуэ минеральнэ псы.

19.04.2024 - 09:01

ХЬЭЩIЭЩХЭМРЭ ХЬЭЩIЭХЭМРЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къызэрагъэлъагъуамкIэ, хьэщIэщым къыщыувыIэну махуэу зыщрагъэтхамрэ абы щыщIэтIысхьа махуэмрэ я зэхуакум дэлъ пIалъэм и кIыхьагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и щIыналъ

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.