Къыралны Сауутланнган кючлерини культура эм солуу патриот паркыны филиалын КъМР-де къурауну юсюнден сёлешиннгенди

Тюнене Правительствону Юйюнде КъМР-ни Башчысы Юрий Коков 58-чи битеулю аскер армияны командующийи генерал-майор Евгений Никифоров бла ишчи тюбешиу бардыргъанды. Ала бизни республиканы тийресинде Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини культура эм солуу патриот паркыны филиалын къурауну юсюнден сёлешгендиле.

Анда бир ненча музей эмда тарых-мемориал комплекс, макет полигонла, спорт сооруженияла, сауутланы эмда аскер техниканы юлгюлерини кёрмюч экспозициялары, уллу маданият тюбешиуле бла жамауат жыйылыула бардырырча тематикалы жерле болургъа тийишлиди.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.