ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

Саулукъ сакълану битеудуния организациясы (ВОЗ) Тютюн ичиуге къажау кюнню 1987 жылда къурагъанды. Андан бери ол жыл сайын 31 майда  белгиленеди. Аны магъанасы тютюнню саулукъгъа уллу заран салгъанын эм аман къылыкъ кенг  жайылмазча  политиканы бардырыргъады.  

Медицина бёлюмню студентлери деканатны юйретиу эм усталыкъ сайлау бла байламлы орунбасары Зарета Камбачокова бла бирге окъуучулагъа тютюн эм  аллай башха затла  адамгъа уллу заран салгъанларын билдиргендиле. Ол санда  тютюн ичиу 85 процентде ёпкелени рак этдиргенин, 16 процентде  жюрек аурууланы къозгъагъанын, 26 процентде туберкулёзгъа келтиргенин эм 24 процентде уа  солуу системаларын  жараусуз этгенин эсге салгъандыла.

 Бюгюнлюкде къыралда тиширыуладан 10 процент эм эркегырыуладан да  50-60 проценти кёп заманны ичген  тютюнчюледиле. Алай бла  Россей Къытайдан, Индиядан эм АБШ-дан сора  антирейтингде тёртюнчю жерни алады. 

Белгилисича, тютюннге кёбюсюнде этер ишлери болмагъанла, аман тенглеге къатышханла тюзеледиле. Ол себепден  студентле мектеплени келечилерине саулукълу жашау бардырыргъа, кёбюрек  китап окъургъа, спорт бла кюреширге, кеслерине къаты болургъа эм аман къылыкълагъа алданмазгъа чакъыргъандыла. 

Ызы бла  жаш адамланы КъМКъУ-ну медицина бёлюмюню  тарыхы бла шагъырей этгендиле.  Къаллай усталыкълагъа окъургъа боллукъларын да  айтхандыла. Аны бла бирге, факультетде ачыкъ кюнлени кезиую бардырылгъанын, аны чеклеринде   бёлюм бла толуракъ шагъырейленирге, практика ётерге чакъыргъандыла.  

Ахырында Зарета Камбачокова школдан сора выпускникле адам улугъа эм къыйматлы усталыкъладан бирине – врачха – окъургъа сюериклерине бек ийнаннганын билдиргенди. Билим алыргъа уа бу жаны бла сынамлы специалистле ишлеген университетге чакъыргъанды. Тюбешиуню чеклеринде школчуланы   тематика  бла байламлы эм башха сорууларына да тынгылы жууапла берилгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.