ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

Саулукъ сакълану битеудуния организациясы (ВОЗ) Тютюн ичиуге къажау кюнню 1987 жылда къурагъанды. Андан бери ол жыл сайын 31 майда  белгиленеди. Аны магъанасы тютюнню саулукъгъа уллу заран салгъанын эм аман къылыкъ кенг  жайылмазча  политиканы бардырыргъады.  

Медицина бёлюмню студентлери деканатны юйретиу эм усталыкъ сайлау бла байламлы орунбасары Зарета Камбачокова бла бирге окъуучулагъа тютюн эм  аллай башха затла  адамгъа уллу заран салгъанларын билдиргендиле. Ол санда  тютюн ичиу 85 процентде ёпкелени рак этдиргенин, 16 процентде  жюрек аурууланы къозгъагъанын, 26 процентде туберкулёзгъа келтиргенин эм 24 процентде уа  солуу системаларын  жараусуз этгенин эсге салгъандыла.

 Бюгюнлюкде къыралда тиширыуладан 10 процент эм эркегырыуладан да  50-60 проценти кёп заманны ичген  тютюнчюледиле. Алай бла  Россей Къытайдан, Индиядан эм АБШ-дан сора  антирейтингде тёртюнчю жерни алады. 

Белгилисича, тютюннге кёбюсюнде этер ишлери болмагъанла, аман тенглеге къатышханла тюзеледиле. Ол себепден  студентле мектеплени келечилерине саулукълу жашау бардырыргъа, кёбюрек  китап окъургъа, спорт бла кюреширге, кеслерине къаты болургъа эм аман къылыкълагъа алданмазгъа чакъыргъандыла. 

Ызы бла  жаш адамланы КъМКъУ-ну медицина бёлюмюню  тарыхы бла шагъырей этгендиле.  Къаллай усталыкълагъа окъургъа боллукъларын да  айтхандыла. Аны бла бирге, факультетде ачыкъ кюнлени кезиую бардырылгъанын, аны чеклеринде   бёлюм бла толуракъ шагъырейленирге, практика ётерге чакъыргъандыла.  

Ахырында Зарета Камбачокова школдан сора выпускникле адам улугъа эм къыйматлы усталыкъладан бирине – врачха – окъургъа сюериклерине бек ийнаннганын билдиргенди. Билим алыргъа уа бу жаны бла сынамлы специалистле ишлеген университетге чакъыргъанды. Тюбешиуню чеклеринде школчуланы   тематика  бла байламлы эм башха сорууларына да тынгылы жууапла берилгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.