ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. Ол кюн  студентле  кеслерини ёз маданиятларыны энчилиги  бла  шагъырей этерге онг тапхандыла.

- Бюгюнлюкде Пятигорск  Россейни эм кёп миллет жашагъан шахарларындан бирине саналады.  Аланы саны жюз бла жарымдан атлайды,  маданиятлары эм динлери да башхадыла. Анга да къарамай, мында бир заманда да не даулаш, не  тюйюш  къозгъалмагъанды. Быллай фестивальны хайыры бла уа  арада байламлыкъланы кючлерге, бир бирни  жашау болумун, адетин эм маданиятын да иги таныргъа   онг табыллыкъды, - деп билдиргенди Пятигорск курорт шахарны   Думасыны  Председатели Людмила Похилько.

 Байрамны чеклеринде къарачайлыла бла малкъарлыла, абазинле бла черкеслиле, эрменлиле, греклиле, чеченлиле бла ингушла, дагъыстанлыла, осетинлиле миллет азыкъладан къуралгъан аламат тепсиле жасагъандыла. Ызы бла, къонакъла сыйланнганларындан сора, миллет кийимге жораланнган  концерт   башланнганды.

Абазинле бла черкеслиле М.Ю. Лермонтовну «Бэла» романына кёре  новелладан юзюкню кёргюзтгендиле. Къарачайлыла бла малкъарлыла уа ау алгъан адетни ариулугъу бла къараучуланы кёллерине жетгендиле. Осетинлиле да келинни тойгъа хазырлагъанларын, чеченлиле бла ингушла да акъылбалыкъ болгъанны  къама бла саугъаланнганын ачыкълагъандыла. Оруслула, греклиле, эрменлиле миллет кийимлерини энчилиги бла шагъырей этгендиле, тарыхыны юсюнден да хапарлагъандыла.   Дагъыстанлыла уа  къумгъанла бла  ариу тепсегендиле. 

Институтну  таматасы Азамат Тлисов «Диалог культур» фестивальны бусагъатда  магъаналыгъын белгилегенди. Ол санда  бирси миллетлени адетлерин, жырларын, азыкъларын, тепсеулерин, эм башха затларын да игирек билирге онг табылгъанын, арада ангылаулукъ, байламлыкъ кючленнгенин да чертгенди.      

- Россейде жашагъан миллетлени тиллерин,  маданиятларын, адетлерин сакълау баш борчларыбыздан бириди. Аланы хар бири да чексиз багъалыды. Бусагъатда ол шартха къыралдан аслам эс бурулады. Ол санда ёз тилледе китапла басмаланырча, театрла ишлерча  эм телерадиопередачала бардырылырча болушлукъ тапдырылады, - деп къошханды Азамат Борисович.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.