ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ. Ар Урысей Федерацэм къыщагупсыса и жэуапт Америкэм и штат зэгуэтхэм (США) «увыIэжыкIэ зымыщIэ шхэкIэ» зыфIащу, сыт и щIысри щашх хъу махуэу а къэралым къыщаублам.  

Мы Iуэхум нэгъуэщIуи йоджэ: «Узыншагъэ къызыпэкIуэ шхэкIэ» жыхуиIэу. Къызэрырахьэжьэрэ илъэс бжыгъэ дэкIами, зэрырагъэкIуэкIыр къэрал унафэ хэмылъущ. Ар УФ-м щыпсэухэм я деж щыгъэувынымкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьауэ щытар Интернетым ису а IуэхумкIэ зэгурыIуа гупышхуэм зэдыхэтахэрщ. 
Кърахьэжьам и телъхьэхэр псынщIащэу куэд зэрыгъэхъуащ. Абыхэм къалъытащ мыр цIыху­хэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу. Ар къыщIэкIащ ерыскъы зэхьэлIэкIэм мардэ хэлъын зэрыхуейм ехьэлIауэ иужьрей илъэсхэм дэнэ лъэныкъуэкIи зыщызыубгъуа псалъэмакъым и щIэдзапIэу. 
Пасэрей Алыджым щыпсэуа дохутыр, философ цIэрыIуэ Гиппократ къызэрилъытамкIэ, узы­фэ псоми къежьапIэ яхуэхъур шхэкIэ егъэлеярщ. 
Ауэ щыхъукIи, зи гугъу тщIы махуэр хуэгъэзащ хабзэ пыухыкIа гуэрым тету ушхэн зэры­хуейм жылагъуэм гу лъегъэтэным.
Зыхуей-зыхуэныкъуэхэмкIэ зэгъэпэща, егъэ­леиныгъэ зыхэмылъ шхэкIэр - цIыхум, щы­цIыкIум деж къыщегъэжьауэ, и Iэпкълъэп­къыр зэрыубыдынымкIэ, зыужьыныгъэ тэмэм игъуэ­тынымкIэ, гъащIэр кIыхь хъунымкIэ Iэмал нэхъ пажэхэм ящыщу къалъытэ. 

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.