ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ. Ар Урысей Федерацэм къыщагупсыса и жэуапт Америкэм и штат зэгуэтхэм (США) «увыIэжыкIэ зымыщIэ шхэкIэ» зыфIащу, сыт и щIысри щашх хъу махуэу а къэралым къыщаублам.  

Мы Iуэхум нэгъуэщIуи йоджэ: «Узыншагъэ къызыпэкIуэ шхэкIэ» жыхуиIэу. Къызэрырахьэжьэрэ илъэс бжыгъэ дэкIами, зэрырагъэкIуэкIыр къэрал унафэ хэмылъущ. Ар УФ-м щыпсэухэм я деж щыгъэувынымкIэ жэрдэмыр къыхэзылъхьауэ щытар Интернетым ису а IуэхумкIэ зэгурыIуа гупышхуэм зэдыхэтахэрщ. 
Кърахьэжьам и телъхьэхэр псынщIащэу куэд зэрыгъэхъуащ. Абыхэм къалъытащ мыр цIыху­хэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу. Ар къыщIэкIащ ерыскъы зэхьэлIэкIэм мардэ хэлъын зэрыхуейм ехьэлIауэ иужьрей илъэсхэм дэнэ лъэныкъуэкIи зыщызыубгъуа псалъэмакъым и щIэдзапIэу. 
Пасэрей Алыджым щыпсэуа дохутыр, философ цIэрыIуэ Гиппократ къызэрилъытамкIэ, узы­фэ псоми къежьапIэ яхуэхъур шхэкIэ егъэлеярщ. 
Ауэ щыхъукIи, зи гугъу тщIы махуэр хуэгъэзащ хабзэ пыухыкIа гуэрым тету ушхэн зэры­хуейм жылагъуэм гу лъегъэтэным.
Зыхуей-зыхуэныкъуэхэмкIэ зэгъэпэща, егъэ­леиныгъэ зыхэмылъ шхэкIэр - цIыхум, щы­цIыкIум деж къыщегъэжьауэ, и Iэпкълъэп­къыр зэрыубыдынымкIэ, зыужьыныгъэ тэмэм игъуэ­тынымкIэ, гъащIэр кIыхь хъунымкIэ Iэмал нэхъ пажэхэм ящыщу къалъытэ. 

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.07.2024 - 15:17

СУРЭТТЕХЫМ И ГУПСЫСЭХЭР

Бадзэуэгъуэм и 13-м дуней псом щагъэлъапIэ сурэттехым и махуэр. 1826 гъэм франджы Ньепс Жозеф Нисефор трихауэ щытащ япэ сурэтыр. Сыхьэти 8 текIуэдат «Вид из окна» зыфIища лэжьыгъэм.

17.07.2024 - 09:03

IЭНАТIЭР ИРАГЪЭФIАКIУЭ

ЦIыхухэм япэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэ медицинэ IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ программэр республикэм жыджэру щагъэзащIэ.

17.07.2024 - 08:10

ЕТУХЭР МУЗЕЙХЭМ ЩАХЪУМЭ

Подмосковье щыIэ «Этномир» зыгъэпсэхупIэр Урысейм щынэхъ ин дыдэщ. Абы и хъугъуэфIыгъуэхэм ящыщщ пасэрей етухэм я музей гъэщIэгъуэныр.

17.07.2024 - 08:10

ПЭЖЫГЪЭ

Урысейм и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр нэгъэсауэ зыщIэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ

16.07.2024 - 15:02

ЗЫУЖЬЫНЫГЪЭМ И ГЪУЭГУКIЭ

Налшык къалэм щIыпIэ унафэр щызехьэнымкIэ и IуэхущIапIэм къыхилъхьауэ щыта жэрдэмхэм ящыщщ Къалэм зегъэужьынымкIэ институтыр.