ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ. Мы гъэм абы хэтащ КъБР-м и районхэм, Налшык къалэ округым я школакIуэхэм я командэ 14, Налшык дэт курыт еджапIэ №7-м полицэм щиIэ кадет классым, сабий творчествэм­-кIэ «ДыгъафIэ къалэ» академиемрэ творчествэмкIэ я унэм ­гъуэгухэм къыщыхъу транс­-порт зэжьэхэуэхэм сабийхэм фэбжь хамы­хы­ным хуэгъэза лэ­жьыгъэ егъэ­кIуэкIынымкIэ и центрым и инс­пектор гупым щыщхэр. 

Iуэху гуапэр къыщызэIуахым кърихьэлIащ хьэщIэ лъапIэхэу КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и секретарь Тату Казбек, республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру щыIэ, полицэм и ­генерал-лейтенант Павлов Ва­силий, КъБР-м егъэджэныгъэм­рэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м транспортым­-рэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и ми­нистр ДыщэкI Аслъэн, КъБР-м и Парламентым промышленнос­тымкIэ, транспортымкIэ, зэпы­щIэныгъэхэмрэ гъуэгу хозяйст­вэмкIэ и комитетым и унафэщI Байдаев Сэлихь, республикэм и Парламентым и депутат Вындыжь Чэрим, Жылагъуэ советым хэт Литвинов Роман, МВД-м и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ абы и къуэ­-дзэ Бакуев Жэмалрэ, респуб­ликэм Къэрал автоинспекцэмкIэ и управленэм и унафэщIым и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэза­-щIэ, полицэм и полковник Сухорученкэ Дмитрий, Ныбжьы­щIэ­хэм творчествэмкIэ я унэм гъуэгу­хэм къыщыхъу транспорт зэжьэхэуэхэм сабийхэм фэбжь хамыхыным хуэгъэза лэжьыгъэ егъэкIуэкIынымкIэ и центрым и унафэщI Блашэ Виолеттэрэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я Iэзагъэм щыха­гъахъуэ, я къалэнхэм щыхуа­гъэ­хьэзыр центрым и егъэджа­кIуэ Аброкъуэ Мадинэрэ. 
Павлов Василий сабийхэм ­ехъуэхъуащ нэхъыфIхэр къыщыхахыну республикэ Iы­хьэм зэры­щIидзэмкIэ икIи къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэпеуэхэм мыхьэ­нэш­хуэ зэраIэр, шынагъуэншагъэр сыт щыгъуи япэ игъэщыпхъэу зэрыщытыр. 
Тату Казбек IуэхуфIым хэт сабийхэм фIыщIэ яхуищIри жиIащ гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр гъэзэщIэным апхуэдэ гулъытэ зэригъуэтым и фIыгъэкIэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм щызекIуэхэм я зэхэщIыкIым зэ­рызиIэтыр. 
- Илъэс 50 хъуауэ ЮИД-м ­ирегъэкIуэкI гъуэгу-транспорт къэ­хъукъащIэхэм ехьэлIа про­филактикэ Iуэхур икIи инспектор ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэм сэбэпу пылъыр къэзыгъэлъа­гъуэщ Урысей Федерацэм и ­гъуэгухэм фэбжь щагъуэтынкIэ е щыхэкIуэдэнкIэ хъуну щытахэу апхуэдэ гузэвэгъуэхэм щахъумахэм я бжыгъэр. Шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным фы­зэ­ры­телажьэм, абы хуэфщI хэлъ­хьэныгъэм папщIэ фIыщIэ фхузощI, - къыхигъэщащ Езауэ Анзор. 
Мэкъушэ Руслан жиIащ жылагъуэм и лIыкIуэхэу Къэрал автоинспекцэм дэлажьэхэр зэрыщыгъуазэр гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэныр къызэгъэпэщы­-ным къарууэ ирахьэлIэр зыхуэдизым. 
ЮИД зэщIэхъееныгъэр къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 50 щри­къум ирихьэлIэу щIыхь, фIы­щIэ тхылъхэр Павлов Василий яритащ зэдэлажьэ ведомст­вэ­хэм ящыщхэм, егъэджа­кIуэ­хэм­рэ журналистхэмрэ. 
Зэпеуэм щIидзэн ипэкIэ концерт екIуэкIащ. 
СыхьэтищкIэ школакIуэхэм ягъэлъэгъуащ гъуэгум шына­гъуэншэу щызекIуэным теухуа хабзэм зэрыхащIыкIыр, лъакъуэ­рыгъажэр зэрагъэIурыщIэмрэ лей зытехьахэм япэ дэIэпыкъу­ныгъэ зэрыратыфынумрэ, ап­хуэ­дэуи ныбжьыщIэхэр ущииным ­теухуауэ утыкум къызэрыщып­сэлъэфыр ягъэлъэгъуащ. 
ЩIыхь тхылъхэр, дипломхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ зэпеуэм хэта псоми. Щхьэзакъуэ зэхьэ­зэхуэхэм щытекIуащ: «Знатоки ПДД» унэтIыныгъэм - Бахъсэн райо­ным щыщ ХьэцIыкIу Темыр­къанрэ Шэджэм районым къикIа Быж Дисанэрэ; «Япэ дэIэпы­къуныгъэ еты­ным хэзыщIыкIхэр» Iыхьэм Шэджэм районым щыщ Вэро­къуэ Самиррэ Май ­районым къикIа Кузнецовэ Аннэрэ; «Лъа­къуэрыгъажэр зегъэ­кIуэн» жы­хуиIэм екIуу зыкъыщагъэлъэ­гъуащ «Полицэм и кадетхэр» гу­пым щыщ Абей Алихъан­рэ  Май районым и ЮИД ко­мандэм хэт Карслиевэ Эльвирэрэ.
«ДызэщIыгъуу шынагъуэншагъэм дрителъхьэщ» унэтIыныгъэм, ЮИД зэщIэхъееныгъэр илъэс 50 зэрырикъум хуэгъэп­сам, щытекIуащ Шэджэм райо­ным и командэр. 
Урысейпсо зэпеуэм и респуб­ликэ Iыхьэм ещанэ увыпIэр къыщихьащ Май районым и гупым. ­Бахъсэн районым и инспектор ныбжьыщIэхэр етIуанэщ, зымащIэкIэ абыхэм япэ ищри, Шэ­джэм районым и ЮИД командэм бжьыпэр иубыдащ.  
 

БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 14:20

АРЫКЪ И ГЪУЭГУЩIЭР

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.

27.09.2023 - 09:34

Шынагъуэншагъэр нэхъыщхьэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ще­кIуэкIащ шынагъуэншагъэмкIэ уры­сейпсо тхьэмахуэ зэхуаку Iуэхур. Абы хэтащ Iэпщэрызауэ зэ­хэтымкIэ дуней псом, Урысейм и чемпионхэмрэ школакIуэ щэ бжыгъэхэмрэ. 

27.09.2023 - 09:32

Лъагъуныгъэмрэ гуапагъэмрэ я лъахэ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури, Урыскй Федерацэм ща­гъэ­лъапIэ ГъэсакIуэмрэ школ кIуэгъуэ ныбжьым нэ­мысахэм ядэлажьэ Iэ­щIа­гъэлIхэмрэ я махуэр.

27.09.2023 - 09:30

УзыIэпызышэ зэхэшэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиоте­кэм и лъахэхутэ къудамэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэн ще­кIуэкIащ.

26.09.2023 - 15:02

ГРИММ ЗЭШХЭР

Гримм зэкъуэшхэр нэмыцэ тхакIуэхэщ, щIэныгъэлIхэщ. Якоб 1785 гъэм, Вильгельм - 1786 - м Ханау къалэм къулыкъущIэ унагъуэм къыщалъхуащ. Езы тIур бынибгъум я нэхъыжьхэт.