ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Кавказ Ищхъэрэ институтым (РАНХиГС) щекIуэкIа зэхыхьэ гуапэм хэтащ егъэджакIуэхэр, студентхэр, Ставрополь крайм щыпсэу лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр.
Лъэпкъи 160-м щIигъу зэрыщыпсэуми емылъытауэ, зыщыщ лъэпкъ е зэрихьэ дин теухуа хьэргъэшыргъэ Пятигорск къыщыхъуркъым. Апхуэдэ щэнхабзэ фестивалхэм Iэмал къарет нэхъыфIу зэрыцIыхуну, я лъэпкъ хабзэхэм, щэнхабзэм зыхагъэгъуэзэну.
Фестивалым хыхьэу абазэхэмрэ адыгэхэмрэ, ермэлыхэр, балъкъэрхэмрэ къэрэшейхэмрэ, алыджхэр, урысхэр, дагъыстэнхэр, осетинхэр, шэшэнхэр, мыщкъышхэм я шхыныгъуэхэр ягъэхьэзырри, Академием и щIыхьэпIэм деж махуэшхуэ Iэнэ ягъэуващ. ХьэщIэхэм махуэшхуэ концерт къыхузэрагъэпэщащ, лъэпкъ фащэхэм теухуауэ.
Абазэхэмрэ адыгэхэмрэ Лермонтов Михаил и «Герой нашего времени» романым къытращIыкIа «Бэла» теплъэгъуэр удихьэхыу ягъэлъэгъуащ. Апхуэдэу, кърихьэлIахэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ къэрэшейхэмрэ балъкъэрхэмрэ я хьэгъуэлIыгъуэм щыщ хабзэу ягъэлъэгъуа нысашэ теплъэгъуэр. Осетинхэм я лIыкIуэхэр къытеувыIащ хъыджэбзыр хьэгъуэлIыгъуэм зэрыхуагъэхьэзырым. Шэшэнхэмрэ мыщкъышхэмрэ зытрагъэщIар илъэс 15 хъу ныбжьыщIэр Iэщэм зэрыхуагъасэрщ. Алыджхэм я лъэпкъ фащэхэр ягъэлъэгъуащ. Ермэлыхэр зытепсэлъыхьар я лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм цIуугъэнэхэмрэ уагъэхэмрэ зэрыхаухуанэмрэ абыхэм я мыхьэнэмрэщ. Дагъыстэнхэм ягъэлъэгъуащ я лъэпкъ уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ щыщ. Урысхэми зи гугъу ящIар я лъэпкъ фащэм и тхыдэрщ. Дэтхэнэ лъэпкъми я къафэхэмрэ уэрэдхэмрэ фестивалым щагъэлъэгъуащ.
ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и унафэщI, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Лъыс Азэмэт и псалъэм къыхигъэщащ Президент Академием щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы и фIыгъэкIэ студентхэм лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, IуэрыIуатэм, макъамэм, къафэм, шхыныгъуэхэм зэрызыщагъэгъуэзар. 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ