ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым. ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Кавказ Ищхъэрэ институтым (РАНХиГС) щекIуэкIа зэхыхьэ гуапэм хэтащ егъэджакIуэхэр, студентхэр, Ставрополь крайм щыпсэу лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр.
Лъэпкъи 160-м щIигъу зэрыщыпсэуми емылъытауэ, зыщыщ лъэпкъ е зэрихьэ дин теухуа хьэргъэшыргъэ Пятигорск къыщыхъуркъым. Апхуэдэ щэнхабзэ фестивалхэм Iэмал къарет нэхъыфIу зэрыцIыхуну, я лъэпкъ хабзэхэм, щэнхабзэм зыхагъэгъуэзэну.
Фестивалым хыхьэу абазэхэмрэ адыгэхэмрэ, ермэлыхэр, балъкъэрхэмрэ къэрэшейхэмрэ, алыджхэр, урысхэр, дагъыстэнхэр, осетинхэр, шэшэнхэр, мыщкъышхэм я шхыныгъуэхэр ягъэхьэзырри, Академием и щIыхьэпIэм деж махуэшхуэ Iэнэ ягъэуващ. ХьэщIэхэм махуэшхуэ концерт къыхузэрагъэпэщащ, лъэпкъ фащэхэм теухуауэ.
Абазэхэмрэ адыгэхэмрэ Лермонтов Михаил и «Герой нашего времени» романым къытращIыкIа «Бэла» теплъэгъуэр удихьэхыу ягъэлъэгъуащ. Апхуэдэу, кърихьэлIахэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ къэрэшейхэмрэ балъкъэрхэмрэ я хьэгъуэлIыгъуэм щыщ хабзэу ягъэлъэгъуа нысашэ теплъэгъуэр. Осетинхэм я лIыкIуэхэр къытеувыIащ хъыджэбзыр хьэгъуэлIыгъуэм зэрыхуагъэхьэзырым. Шэшэнхэмрэ мыщкъышхэмрэ зытрагъэщIар илъэс 15 хъу ныбжьыщIэр Iэщэм зэрыхуагъасэрщ. Алыджхэм я лъэпкъ фащэхэр ягъэлъэгъуащ. Ермэлыхэр зытепсэлъыхьар я лъэпкъ фэилъхьэгъуэхэм цIуугъэнэхэмрэ уагъэхэмрэ зэрыхаухуанэмрэ абыхэм я мыхьэнэмрэщ. Дагъыстэнхэм ягъэлъэгъуащ я лъэпкъ уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ щыщ. Урысхэми зи гугъу ящIар я лъэпкъ фащэм и тхыдэрщ. Дэтхэнэ лъэпкъми я къафэхэмрэ уэрэдхэмрэ фестивалым щагъэлъэгъуащ.
ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и унафэщI, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Лъыс Азэмэт и псалъэм къыхигъэщащ Президент Академием щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым мыхьэнэшхуэ зэриIэр, абы и фIыгъэкIэ студентхэм лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, IуэрыIуатэм, макъамэм, къафэм, шхыныгъуэхэм зэрызыщагъэгъуэзар. 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

09.12.2023 - 12:35

ЗЫ ЦIЫХУ НЫБЖЬ 85 ГЪУЭГУАНЭ

Прохладнэм щыIэ сабий унэ-интернатыр илъэс 85-рэ зэры­рикъум и щIыхькIэ, абы и гъэ­сэнхэм деж щыIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Его­ровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ.

09.12.2023 - 10:38

ЗЫ УПЩIИ ИРАГЪЭКIУЭТЭКIАКЪЫМ

Дыгъэгъазэм и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, хабзэ ­дахэ зэрыхъуауэ, «Эфир занщIэкIэ» республикэм щыпсэухэмрэ журналистхэмрэ я упщIэ­хэм жэуап яритащ.

09.12.2023 - 09:25

ХЬЭ ХЬЭУЛЕЙХЭМ ПСЭУПIЭ ХУАЩIАЩ

Налшык къалэм и уэрамхэм сабии балигъи ягъэшынэу дэт хьэ хьэулейхэм унафэ ягъуэтащ.

09.12.2023 - 09:03

IЭДИИХУ ЧЭЩАНЭМ И КЪАЛЭЖЬ

Инжыдж и нэпкъ лъагэм илъэс щэ бжыгъэхэр и ныбжьу къытетщ Iэдииху чэщанэр. Хъыбарыжьу абы къыкIэлъекIуэкIыр пхуэбжынкъым.

08.12.2023 - 16:03

ХЬЭРЫЧЭТ ЩIЭНЫМ ХЭЛЪ ГУГЪУЕХЬХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Белецкая Ольгэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм хьэрычэт щыщIэн Iуэхум теухуа зэIущIэ.