ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

Биринчи жерге «Нальчик» къауум чыкъгъанды, аны санында Биттирланы Алийхан, Иттиланы Самат, Теммоланы Алан, Дамир Тлепшев, Асланбек Бишенов, Александр Ульясов тутушхандыла. Экинчи тизгинде «ДЛФК» команда орналгъанды (Отарланы Солтан, Эндрейланы Ибрагим, Тимур Могушков, Артём Карпенко, Тимур Маремуков, Бичийланы Исмайыл, Зокаланы Омар, Дадуланы Суфиян, Саид Кожаков, Назар Процевский).

«Дзюдо КъМР» ючюнчю болгъанды. Анга Кантемир Быков, Аслан Пшихачев, Эфендиланы Астемир, Алихан Бесланеев, Инал Готыжев, Джамбулат Карданов, Мухамед Шогенов, Эркенланы Тимур, Балаланы Ибрагим, Атмир Масаев киргендиле. Алагъа командалы кубокла, майдалла, грамотала эм багъалы саугъала берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.