СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды. Биринчи  июньдан 12 августха дери кезиуде аны чеклеринде къыралны битеу регионларында тюрлю-тюрлю жумушла къураллыкъдыла.

 Ол санда спорт аралада чемпионла бла тюбешиуле, мастер-классла, зарядкала боллукъдула. Абаданлагъа  да энчи тюбешиуле къуралып, ала бла  белгили тренерле жараула бардырлыкъдыла. Марафоннга саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанла къатышырча мадарла да толтурулгъандыла.

Бу башламчылыкъгъа ыразылыкъларын коммерциялы болмагъан организацияла бирдиргендиле, дегенди марафонну къурау комитетини жыйылыуунда партия жанлыланы советини башчысы     Ольга Занко.

Алай бла марафоннга «Единая Россияны жаш гвардиясы» Самбодан федерация, Спортчуланы россейли союзу, Миллет эм олимпиалы болмагъан спортну союзу,  Россейде  фитнес бла кюрешгенлени ассоциациясы, ДОСААФ, Сакъатланы битеуроссей  обществосу, Юнармия къошулгъандыла.

 1 июньда – Сабийлени къоруулауну кюнюнде – биз сабий спортну айнытыугъа эс бурургъа сюебиз. 12 июньда миллет эм олимпиалы оюнланы программасына кирмеген спортну тюрлюлеринден мастер-классла боллукъдула. 24 июньда уа, Жаш тёлюню кюнюнде, ГТО-ну мардаларына эс бурургъа сюебиз. 8 июльда мобилизация бла къуллукъ этгенлени юйюрлери  бла жумушланы толтурургъа белгилейбиз. 20 июль – Шахматланы халкъла аралы кюнюдю. 24-31 июльда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанланы спортуну ыйыгъын бардырлыкъбыз. Марафон 12 августда – Физкультурникни кюнюнде бошаллыкъды. Ол кюн а уллу байрам боллукъду,-дегенди Ольга Занко.

 Спорт жумушлагъа къатышыргъа сюйгенле  sila-rossii.er.ru сайтда эсепге турургъа керекдиле. Сайтны картасында уа тамамларгъа белгиленнген ишни тизмеси барды, аны бла шагъырейленип, бютюнда бюсюрегенни сайларгъа боллукъду. Эсепге тургъанлагъа билетле юлешинирикдиле. Аны номери уа саугъаланы юлешиуге къатышыргъа боллукъду.

 Спорт жумушланы эсеплери сентябрьде белгили боллукъдула.

 Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эм право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны Нальчикде советини башчысы, «Единая Россия» партия жанлыланы республикалы советини таматасыны экинчиси Абдуллаланы Мустафа KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтха айтханыча, Къабарты-Малкъар да спорт марафоннга къатышырыкъды.

- Быллай жумушла жаш тёлюню юйретиуде артыкъда магъаналыдыла. Кеси заманында ГТО-гъа ёсюп келген тёлюню сейири уллу эди. Бюгюнлюкде да Ата журтубузну сюйген, кючлю жаш тёлю ёсдюрюрге борчлубуз,-дегенди ол.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.