ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз. Алай аланы хар бирин къалай ичерге керек болгъаныны мардалары барды.  Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

-Бир-бир дарманланы аш ашагъынчы эрттенликде ичерге керекди, башхаланы ашдан сора. Келишмеген аш дарманны кючюн жокъ этип къоямыды?

-Хау, алай болургъа болады. Бир-бир дарманла сиз  ашагъан продуктлагъа хазна эс бурмайдыла – ол дарманланы сиз  ауузланнгынчы, андан сора неда ашарыкъ бла бирге  хайырланыргъа боллукъсуз. Алай башха препаратланы кючлерин  ашарыкъла   ёлтюредиле, кючлерин кетередиле. Сёз ючюн, (какла, жемишле, мирзеу ундан жарашдырылгъан ётмек)  клетчаткадан бай эселе, дигоксинни, башха  жюрек  дарманланы – гликозидлени хайырларын жокъ этедиле. Башда сагъынылгъан дарманланы  врачла, жюрекни  тебиую бузулса, аны ишлеую тапсыз болса бередиле саусузгъа.

Сют эм андан этилген продуктла барысы да  антибиотиклени (тетрациклинни, ол къатышлары болгъанланы (метациклинни, доксицаклининни, ломофлаксацинни) эмда флуколну – молочница ауруугъа къажау дарманны – кючлерин кетередиле. Алай, бирси  жанындан а, сют продуктла  аурууну ачытыуун тыйгъан  бек белгили дарманланы орунларына кенг хайырланыладыла. Аспирин, ибупрофен, диклофенак эм  алагъа  ушагъан бирси дарманла аш оруннга хата келтиредиле. Сют а  аланы хаталарын аз этеди, аш орунда гастрит, язва аурууладан къоруулайды.

Былай да болады - ашарыкъны бир-бир затлары дарманланы хайырлылыкъларын кёбейтедиле. Ол да иш тюйюлдю, мардадан артыкъ болуп, анга саусузгъа  чырмау  чыгъарадыла. Сёз ючюн, алкоголь  ачытыуну, аурутууну, сынтылыракъ этген дарманлагъа – парацетамолгъа, ол къошакълары болгъанлагъа  къошулса, жарамайды.

-Алай  нек болады?

- Спирт энчи ферментлени кесине тартады. Аллай дарманлагъа  атларында «прил» къошакълары болгъанла – эналаприл, каптоприл, лизиноприл эм аллай башха  дарманла – саналадыла.

Ала барысы да  адамланы  чархындан АПФ-ни магъаналы элементи – калийни кетерге къоймайдыла. Ол элемент къан тамырчыкълада болады, артыкъ мардада  болса, саусузну халы бютюнда  осалгъа айланады, жюрекни  тебиую бузулады.

Адамны къан басымы артыкъ болса,  триамтерен деген препаратны бередиле – ол адамны  чархындан сийдикни кетериуге болушады. Адамны чархында калий терк кёбеймез ючюн,  хобустаны, салатны чапырагъын, бананланы, апельсинлени, хант тузну кёп ашамазгъа керекди.

- Пандемияны кезиуюнде депрессиядан къыйналгъанланы саны кёбейгенди, ала антидепрессантла ичедиле. Аны бла бирге хар экинчи адам диета тутаргъа кюрешеди. Ол хайырлымыды?

-Бир-бир антидепрессант дарманла да  диета бла  шуёхлукъ жюрютмейдиле. Алайды да, диета кеси да  адамны  депрессия халгъа  жетдирип къояргъа  боллукъду. Кесигиз сагъыш этигиз, аш-азыкъ затланы  эркинлик берилмеген тизмелерине къыздырыучу ичги (бютюнда бег а – осал жарашдырылгъан кючлю къызыл  чагъырла – портвейнле, хересле), бишлакъланы  мугутлары болгъан тюрлюлери, шоколад, къакъ этилген затла, маринадла, кийик жаныуарланы этлери, паштетле, икра,  къудору затладан этилген хантусла, кофеинлери болгъан  суусап суусунла киредиле. Насыпха, аллай  тизмеге антидепрессантла барысы да  угъай,  пирлиндол, ниаламид, мокломобемид, ипронизанд дегенча эм алагъа  ушагъан башха  ингибиторла керекдиле.

-Ашарыкъланы  эм  дарманланы  келишдирир ючюн не зат этерге керекди?

-Дарманланы юслеринден инструкцияланы эс буруп окъугъуз. Алада дарманны къалай  ичерге кереклисини, ала  къаллай ашарыкъ бла жарашмагъанларыны юсюнден шарт  айтылмай эсе,  дарманланы  ашардан бир  сагъат алгъа  неда  ашагъандан сора эки сагъатдан сора  ичигиз. Дарманланы  бла поливитаминлени бирге ичмегиз. Ала  бир-бирлери бла  жарашмагъан кезиуле кёпдюле.

Байсыланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд

24.06.2024 - 15:43

ЖАШ КАРАТЕЧИЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Аскер искусстволаны тёрели битеуроссей эм жаш тёлю «Альборц» лагерьни чегинде Минги тауда эришиу бардырылгъанды, анга Шимал Кавказ эм Ара федерал округладан спортчула къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:43

МАМЫРЛЫКЪ ЮЧЮН ЖАНЛАРЫН БЕРГЕНЛЕНИ ХУРМЕТИНЕ ЖАУ ЧЫРАКЪЛА ЖАНДЫРГЪАНДЫЛА

Росгвардияны КьМР-де Управлениясыны келечилери «Свеча памяти» эсде тутуу жумушлагъа къатышхандыла.

24.06.2024 - 15:42

ТАУУКЪ ЭТДЕН КЪЫЙМАЛА, ДЕЛИКАТЕСЛЕ

Ишин Урван районда бардыргъан «Къабарты-Малкъарны юй къанатлыла бакъгъан фабрикасы» ООО продукцияны жангы тюрлюлерин чыгъарып башлагъанды, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

23.06.2024 - 10:01

БАБАЛАНЫ КЪУУАНЧНЫ ХУРМЕТИНЕ – БИТЕУРОССЕЙ ЭРИШИУ

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине  тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт арада дзюдодан 18 жыллары толмагъан жашланы бла къызланы араларында битеуроссей эришиуню ачылыуу болгъанды.