ТЕРК МЕДИЦИНА БОЛУШЛУКЪ ТЫНГЫЛЫ ЭТИЛИРЧА

КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыуунда терк медицина болушлукъ этиуню качествосун игилендириу тинтилгенди.

Жыйылыуну ача, палатаны социал политика, саулукъ сакълау, физкультура эм спорт жаны бла комиссиясыны башчысы Галина Егорова медицина организацияланы оптимизация этиуню, медицина болушлукъ бериуню игилендириуню чегинде «Терк медицина болушлукъ этиу станция» «Катастрофала медицинаны Къабарты-Малкъарда арасы» учреждениягъа къошулгъанын эсгертгенди. Андан сора административ-управление эм болушлукъчу къауумдан сегиз ставка кетерилгенди, алай бла, профильли ведомстводан билдириуге кёре, бир жылгъа юч миллион сом аялгъанды, ол ахча врачланы иш хакъларын ёсдюрюуге къоратылгъанды.

Катастрофала медицинаны эм терк медицина болушлукъ этиуню арасы саулукъ сакълауда баш магъаналы службаладан бириди, аны борчу тюрлю-тюрлю къыйын болумладан сора ачыгъанлагъа болушуу, службаны ишин къурауду. 2019 жылда «Бахсанны терек бахчалары» компанияны болушлугъу бла бюджетден тышында ахчагъа мекямлары толусунлай жангыртылгъандыла, бу ишге битеу да 25 миллион сом къоратылгъанды. Ары дери уа компания службаны бёлюмюне машина алыргъа да болушханды, поликлиникала барысы да транспорт бла жалчытылыннгандыла, больницалагъа уа жангы тёшекле келтирилгендиле.

Ара авариялагъа тюшгенлеге да къарайды, аны ючюн жол служба къуралгъанды, анга алты пост киредиле, аны хайырындан ДТП болгъан жерге медикле 5-8 минутну ичинде жеталадыла. Къышда Минги тауда реанимация бригадала ишлейдиле, жайда уа МЧС бла бирге Бызынгы ауузда ачыгъан альпинистлени саулукъларына къарайдыла. Аланы автопаркларыны болуму дайым да энчи эсепдеди, ата журтлу автомобиль промышленностьха болушлукъ этиуню чегинде ол жангыртылгъанлай турады. Жангызда 2019-2021 жыллада 58 автомобиль берилгенди, ара бюгюнлюкде В эм С класслы автомобильле бла толусунлай жалчытылыныпды. 2017 жылдан эсеплени келтирсек а, СМП-ны машинала паркына 101 машина берилгенди, ол санда 21 реанимобиль да.

Катастрофала медицина эм терк медицина болушлукъ этиу араны директору Алим Карданов пандемия медиклеге, керти да, сынау болгъанын белгилегенди эм врачлагъа бийик усталыкълары, не къыйын болумлада да салыннган борчланы тамамлагъанлары ючюн ыспас этгенди. Ол билдиргенича, араны ишчилери коронавирус инфекция жайылгъанда бир кече бла кюнню ичинде болушлукъгъа 500 кере чыкъгъанларын, алай марда уа 200 болгъанын чертгенди.

Бир диспетчер служба, электрокардиограммалагъа ангылатыула этер ючюн, аланы оператив-диспетчер бёлюмге жиберген система ишлейди. Хар бригаданы планшети барды, аны бла чакъыргъан пациентни юсюнден битеу информация тынч табылады. Станцияда спутник навигация, управленияны автомом системасы орнатылгъандыла, дегенди ол.

Палатаны башчысыны орунбасары Людмила Федченко къыйын ауругъанланы, бютюнда ол къауумда сабийле бар эселе, энчи оборудованиясы болгъан санавиация рейсле бла ара шахарлы федерал клиникалагъа элтиуню юсюнден проблеманы кётюргенди. Ол арада медикле жетишгенлерин бла къалгъанларын, терк медицина болушлукъ этиу служба ауругъаннга къаллай бир заманны ичинде жетгенин да билирге сюйгенди. Карданов айтханыча, катастрофала медицинада кадрла жаны бла кемчилик жокъду, алай терк медицина болушлукъ этиу бёлюмде ишчилени дефицити 60 процентди. Заманны юсюнден айтханда, скорый саусузну жашаууна къоркъуу бар эсе, эм кёбю 20 минутну ичинде жетерге керекди, къалгъан болумлада – 2 сагъатны ичинде.

Комиссияны келечилери дагъыда талай магъаналы сорууну сюзгендиле эм эсгертиуле этгендиле. Юлгюге, Наталья Шинкарева Нальчикде Лермонтов атлы орамда терк медицина болушлукъ этиу станцияны мекямын толусунлай да жангыртыргъа кереклисине эс бургъанды. Нодар Шарданов бир автобазаны къурау иги боллугъун белгилегенди. Къайгъырмазланы Юрий а Правительствогъа араны автотранспортуна толу ремонт этерча жер бёлюрге башламчылыкъ этерге кереклисин айтханды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына