НАЛОГЛАНЫ АЗЫРАКЪ ТЁЛЕР АМАЛЛА

Белгилисича, озгъан жылны налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекди. Сёз мында транспорт, мюлк эмда жер ючюн тёлеулени юсюнден барады. Налог инспекция жиберген билдириуледе аланы ёлчемлери кёргюзтюледиле. Биз а аланы къайсыларын азайтыргъа боллугъуну юсюнден айтайыкъ. Бир-бир льготаланы налог органла эсге алып, тёлеуню азайтадыла. Алай кесибизден да мадар этиллигин излеген льготала да бардыла.

Мюлк налогну азайтыу. Анга фатарланы, юйлени, отоуланы эмда аланы бир кесеклерини иелери тийишлидиле. Объектни ёлчеминден талай квадрат метр кетериледи, налог а андан къалгъаны ючюн тергеледи. Сёз ючюн, фатардан – 20, аны бир кесегинден неда отоудан – 10, юйден а – 50 квадрат метр. Бу льготаны алыр ючюн заявление берирге кереклиси жокъду, налог инспекция аны кеси жарашдырады.
Пенсиячыланы онгдуруу. Бу льготагъа пенсиягъа чыкъгъанла тийишлидиле. Ала иеликлеринде болгъан бир объект ючюн (фатар, гараж, юй, отоу) налогдан эркин этиледиле. Аны ючюн инспекциягъа заявление берирге керекди.
Жер налог. Бир участканы алты соткасы ючюн налогундан пенсиячыла эркин этиледиле. Жер юлюш андан аз эсе, къыралгъа жукъ да тёлерге керекмейди, андан уллу эсе уа, алты соткадан артыкъ кесеги ючюн келликди налог.
Бу амалны хайырланырча заявление жазаргъа тюшерикди. Бир игиси – бу льготаны 2017 жылдан окъуна тергерге боллукъдула. Пенсиягъа чыгъаргъа кёп заманы къалмагъан инсанлагъа (тиширыула – 55, эр кишиле – 60 жыл) да онг бериледи. Ала да алты соткалыкъ (бир) жер участкалары ючюн тёлерик тюйюлдюле. Бу льгота былтыр кийирилгенди. Аны жарашдырыр ючюн, заявление жазаргъа керекди.

Кёп сабийли юйюрлеге себепликге деп, мюлк налогдан бир кесеги кетерилирге боллукъду. Бу льгота акъылбалыкъ болмагъан юч эмда андан кёп сабийлери болгъан юйюрлеге бериледи. Анга кёре фатарны, отоуну неда юйде юлюшню ёлчеминден хар сабий башындан бешишер квадрат метр кетериледи, саулай юйню юсюнден айтханда уа – жетишер. Налог а къалгъан квадрат метрле ючюн тергеледи. Льгота заявление берип жарашдырылады.
Быллай юйюрлеге дагъыда жер налогну да азайтыргъа онг бериледи. Анга кёре участканы ёлчеминден алты сотка кетериледи, налог а къалгъан кесеги ючюн тёленеди. Мында да заявление жазмай боллукъ тюйюлдю.

Быладан сора да, быллай юйюрлеге хар регион неда муниципалитет кеси энчи бир амал берирге боллукъду. Аланы тизмеси бла nalog.ru сайтда шагъырейленирге тийишлиди.

Сёз ючюн, Москвада аланы транспорт налогдан эркин этедиле, Орлов областьда Верховск районда Галичинск элде уа – мюлк налогдан. Пермь крайда Заборьинск элде жашагъан ветеранла эмда быллай юйюрле жер налогну тёлемейдиле. Жер-жерли льготаланы хайырланыр ючюн, шагъатлыкъ этген документлени кёргюзтюрге эмда заявление жазып берирге керек болуучуду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.