ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ТРАУХУЭ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр. Ар теухуауэ  щытащ УФ-м и Президентым 2023 гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу зэригъэувам.

Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ КъБР-м и Сату-технологие колледжым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ Хьэцым Iэсиятрэ егъэджакIуэ Уэртэн Лусенэрэ, я студентхэр ящIыгъуу.

ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIар библиотекэм и къудамэм и унафэщI Срыкъуэ Фаридэщ. Ар кIэщIу тепсэлъыхьащ егъэджакIуэ IэщIагъэр къызэрыунэхуамрэ зэрызиужьамрэ, абы цIыхубэм и деж иIэ мыхьэнэмрэ пщIэмрэ, щIэныгъэ зэрыритым къыдэкIуэу, еджакIуэхэм ар гъуазэ, чэнджэщэгъу зэрахуэхъур.

Фаридэ студентхэм еущиящ я Iыхьлыхэм, я щIыналъэм, къэралым хуэщхьэпэну IэщIагъэ зэрагъэгъуэтыну, зэпымыууэ я щIэныгъэм хагъэхъуэну, ар зрагъэхъулIэн папщIэ библиотекэм щIэх-щIэхыурэ къекIуэлIэну.

Хьэцым Iэсият егъэджакIуэ IэщIагъэр къыщIыхихам и гугъу щищIым, игу къигъэкIыжащ я щIалэгъуэм мы библиотекэр я кIуапIэу зэрыщытар. Зэхыхьэм къекIуэлIахэр абы экранымкIэ хигъэгъуэзащ я колледжым и къудамэхэм, зыхуеину иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, нэгъуэщIхэми.

Студентхэр егъэджакIуэхэм ятеухуа усэхэм къеджа нэужь, лъэпкъ шхыныгъуэхэр пщэфIынымкIэ мастер-класс ятащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ