ТОХЪУТЭМЫЩ МУХЬЭМЭД И ТЕКIУЭНЫГЪЭ

«2023 гъэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ щекIуэкIащ Май къалэм щыIэ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №6-м и хэщIапIэм.

Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм и къудамэхэм я лэжьакIуэхэр.

 Зэпеуэр щекIуэкIым къалъытащ къэрэгъулхэм я унафэщIхэмрэ абыхэм я нэIэ щIэт гупхэм хэтхэмрэ я лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьыр, я къарууфIагъэр.

 Теорие Iыхьэм я къулыкъум къигъэув мардэхэм зэрыхуэхьэзырыр упщIэ-жэуап щIыкIэм тету къагъэлъэгъуащ. Къэрэгъулхэм я унафэщIхэр зэхьэзэхуащ пкIэлъеймкIэ  чэщанэм и 4-нэ къатым, иужькIэ и 3-нэ къатым зэрыбгъэж пкIэлъеймкIэ дэкIуеинымкIэ, я щхьэгъубжэм дэкIыу унэм щIыхьэнымкIэ. КIэух Iыхьэм къэрэгъулхэм я унафэщIхэм я Iэзагъэр наIуэ къащIащ къыхуагъэува къалэнхэр ягъэзащIэкIэрэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщI Тэрчокъуэ Залым къызэрыхигъэщащи, зэхьэзэхуэм хэта псоми къагъэлъэгъуащ я IэщIагъэм фIыуэ зэрыхащIыкIыр. Псоми ефIэкIри бжьыпэр иубыдащ мафIэс-къегъэлакIуэ часть №20-м (Бахъсэн район, Къубэ-Тэбэ къу.) и къэрэгъулым и унафэщI Тохъутэмыщ Мухьэмэд. Нэгъабэрей мыпхуэдэ зэпеуэм щытекIуауэ щыта Иуан Владимир (ПСЧ-14, Анзорей къу.) етIуанэ увыпIэр лъысащ, ПСЧ-20-м и плъыр къэрэгъулым и унафэщI Шэру Алим ещанэщ.

Тохъутэмыщ Мухьэмэд мыр и етхуанэ текIуэныгъэщ. Нэхъапэм ар щытекIуащ «Къудамэм и командир нэхъыфI», «МафIэсгъэункIыфI нэхъыфI», «Гъуэзымрэ Iугъуэмрэ щыхъумэнымкIэ лэжьакIуэ нэхъыфI» еплъыныгъэ зэпеуэхэм. Куэдрэ щытекIуащ еплъыныгъэ конкурсхэм, мафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ зэхьэзэхуэхэмрэ.

БАХЪСЭН  Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.