ДЕРС ЩХЬЭПЭ

Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и «Эльбрус» СОБР-м и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ дэт прогимназие №I-м и еджакIуэхэм  псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкIащ Сабийхэр хъумэным и  дунейпсо махуэм ирихьэлIэу .
ШколакIуэхэм куэд къащIащ IэнатIэм  и тхыдэм, спецназ IэщIагъэм теухуауэ. Абыхэм папщIэ утыку кърахьат лэжьакIуэхэр Iэщэ -фащэкIэ, техникэкIэ   къызэрызэгъэпэщам хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ. Апхуэдэуи ахэр ирагъэплъащ СОБР-м хэтхэм ятеухуа фильм.

Школым и унафэщIхэм Урысей гвардием и лIыкIуэхэм  фIыщIэ хуащIащ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным жыджэру зэрыхэтым папщIэ.

- Мыпхуэдэ зэIущIэхэр зэтеублауэ идогъэкIуэкI, абыхэм хэкур фIыуэ лъагъуныр, хуэпэжыныр ныбжьыщIэхэм халъхьэм имызакъуэу, ахэр   IэщIагъэ яхуэхъунур къыхахынымкIи сэмэп мэхъу,, - жиIащ Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и  офицер, полицэм и майор Лыкъуэжь Маринэ.   

                                                                           БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 16:53

ГЪЭЩIЭГЪУЭНЩ МЫ УЭСЫР

Американ щIэныгъэлI Либбрехт Кеннет уэс налъэхэм я тхыпхъэ 35-рэ къибжащ. Японием щыщ профессор Никайя Укихиро тхыпхъэ 4-рэ щыIэу жеIэ.

07.12.2023 - 09:25

IЭФIУ, КЪЭУАТУ ЩIАКХЪУЭ

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, Пасэрей Мысырым щIакхъуэ щагъажьэу щIадзащ ди эрэм и пэкIэ 5-нэ лIэщIыгъуэм.

07.12.2023 - 08:10

АЗЭПЩ И КЪУЭ ГЪУДЭБЕРД И УЭРЭДЫМРЭ И ХЪЫБАРЫМРЭ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ. Лъэпкъ мащIэми, гу зыкIуэцIылъ, Хэкум щхьэкIэ зи псэр зытыну хьэзыр лъэпкъыфIхэм языхэзт. Абыхэм ящыщщ Гъудэберд жыхуаIэр.

07.12.2023 - 07:51

ЧЕМПИОНАТЫМ И ЕТIУАНЭ МЕДАЛЬ

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

07.12.2023 - 07:51

МАЙ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ.