ХОРЛАМЛА, СЫЙЛЫ АТЛА ДА

Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, Нальчикни универсал спорт арасында боксдан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа 22 региондан, ол санда Архангельск, Воронеж, Владимир, Омск, Ростов эм башха областьладан, СКФО-ну республикаларындан, Ямало-Ненецкий автоном округдан, 19-40-жыллыкъ 75 спортчу къатышхандыла.  

Республикабызны атындан 19 боксчу – спортну устасына кандидатла – сермешгендиле. Кеслерини ауурлукъ къауумларында Забакъланы Алим Рустам Губжоков, Макытланы Хасан хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Жарашууланы Магомет бла Тамерлан Бляшев къытхандыла. Рустам Хакуашев, Макытланы Анзор, Хажсет Агоев, Айдамир Шомпаров, дагъыда талай спортчу ючюнчю жерлени алгъандыла. Аланы тренерле Гергъокъланы Ахмат, Чаналаны Мусса, Гуртуланы Солтанбек, Къудайланы Алибек, Элбайланы Владимир, Кучменланы Аслан эм башхала юйретедиле.

Россейни спортуну устасы деген атха нормативни Макытланы Хасан бла Забакъланы Алим толтургъандыла. Эришиулени эм иги боксчусуна Дагъыстандан Хасмагомед Джаватханов саналгъанды, хорламгъа итиниулюгю ючюн нальчикчи Тамерлан Бляшев белгиленнгенди, эм иги техникасы ючюн а энчи Забакъланы Алим саугъаланнганды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.03.2024 - 09:14

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле.

05.03.2024 - 09:13

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла.

05.03.2024 - 09:12

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди.

04.03.2024 - 09:27

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

04.03.2024 - 09:23

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар