ХОРЛАМЛА, СЫЙЛЫ АТЛА ДА

Малкъар халкъны жангырыу кюнюне аталып, Нальчикни универсал спорт арасында боксдан битеуроссей эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа 22 региондан, ол санда Архангельск, Воронеж, Владимир, Омск, Ростов эм башха областьладан, СКФО-ну республикаларындан, Ямало-Ненецкий автоном округдан, 19-40-жыллыкъ 75 спортчу къатышхандыла.  

Республикабызны атындан 19 боксчу – спортну устасына кандидатла – сермешгендиле. Кеслерини ауурлукъ къауумларында Забакъланы Алим Рустам Губжоков, Макытланы Хасан хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Жарашууланы Магомет бла Тамерлан Бляшев къытхандыла. Рустам Хакуашев, Макытланы Анзор, Хажсет Агоев, Айдамир Шомпаров, дагъыда талай спортчу ючюнчю жерлени алгъандыла. Аланы тренерле Гергъокъланы Ахмат, Чаналаны Мусса, Гуртуланы Солтанбек, Къудайланы Алибек, Элбайланы Владимир, Кучменланы Аслан эм башхала юйретедиле.

Россейни спортуну устасы деген атха нормативни Макытланы Хасан бла Забакъланы Алим толтургъандыла. Эришиулени эм иги боксчусуна Дагъыстандан Хасмагомед Джаватханов саналгъанды, хорламгъа итиниулюгю ючюн нальчикчи Тамерлан Бляшев белгиленнгенди, эм иги техникасы ючюн а энчи Забакъланы Алим саугъаланнганды.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.